Search form

Matiu 28

E Iesu e takei pouts tara tou mate i tanen

(Mak 16:1-10, Luk 24:1-12, Jon 20:1-10)

1I murina te kapaia u Lan u Goagono, tara bongbong koru turu Sanrei, be Maria Matalina na taina Maria e lar te gi na tara meni a kioun mate. 2Ba nun a tagala e songots gasina, taraha a angelo tara Tsunono e lama i Kolö me hategele ba nena a hatu, me gumna i ielunen. 3Ba matanen e piri here nei u kanaha, nu hasobu i tanen e hiaka herei u koasi. 4Bu soldia e matout korur ba nori e tololor me hereri u katun u mate. 5Ba angelo e ranga mereto a tohaliou, “Alimiu e go ma tatei matoutmi. Alia e atei silegu alimiu e sakiemiu e Iesu ti tapala nia tara koruse. 6Nonei e ma ka neia teka. Nonei e takei pouts, te mar ranga noa has uen. La buua muma teka ba te mi taremiu a makum te opu ien. 7Ba limiu te la boroboro mula ba te na hatei ramiu u katunun tsitsilo i tanen, ‘Nonei e takei pouts hakpaia tara tou mate, na nonei e la mam rano limiu i Galili. E na tare moa limiu ili!’ Hakats niam a ka te ranga mera gulei lia alimiu.” 8Ba nori e haseseir me la ba ner a kiou, me matoutur kaba i ka noa has mei a nisasala pan, me piatar ti na hatei meri u katunun tsitsilo i tanen. 9Be Iesu e sabe ranen i maroro me hatsomi ranen. Ba nori e mareie ren me la hasukusuku uarima i tanen, me pile ria i mounen me hatsunone ren. 10“Ma matoutmi,” te mar ranga u e Iesu i taren. “La iam ba te na ranga meramiu a man hahatoulana i tar ba te la uar i Galili, ba nori te na tare roa lia ili.”

U hahatei turu soldia

11Tara poata ti la poutsia a tohaliou, bu palair u soldia i la pouts uato tara taun me na hahatei rari u pris pan a man ka hoboto te butu. 12-13Bu pris pan e gono merer u pal kapan me kitser u ranga. Ba nori e hala rari u soldia a pal moni pan me poier, “Alimiu e go na mar ranga uam teka tara barebana, ‘U katunun tsitsilo tere Iesu e la rima i bong me mi koper u tuanrei i tanen tara poata te soho mula lam.’ 14Na te go hengo meni e Gamman a ka teka, alam e tatei hale mien tu raranga tu niga, ba limiu te moa mou tu raranga.” 15Bu soldia e lue ier a moni me katoer a ka ti ranga merien te gi katoen. Na nonei u hahatei teka ti ranga hoboto nia u Jiu nonei tara poata ba te noana i romana.

E Iesu e butuia turu katunun tsitsilo i tanen

(Mak 16:14-18, Luk 24:36-49, Jon 20:19-23, Aposol 1:6-8)

16Ba 11 a katunun tsitsilo i la uato turu pokus i Galili te ranga merien e Iesu te gi la uen. 17Ba nori e tare ren me hatsunone ren, kaba palai i taren i hula hakats. 18Be Iesu e la hasukusuku nama i taren me poiena, “E Sunahan e halei lia a nitsunono hoboto ni Kolö na turu puta. 19E kato uana teka, ba limiu te la uamiu turu hun katun hoboto tara mamana han ba te kato rami u katunun tsitsilo i tar. Ba limiu te baptais ramen tara solona e Tamar na tara solor, a Pien Tson i tanen, na tara solo turu Namnamei u Goagono i tanen. 20Ba limiu te hatuts ramien te gi kukute menien a mamana ka tu ranga meri lia alimiu. Ba limiu te hakhakats nemiu a ka teka: alia e ka gono nitoa mera gou romana limiu, e noa hasina romana tara nikapakapana poata.”