Search form

Matiu 28:16

E Iesu e butuia turu katunun tsitsilo i tanen

(Mak 16:14-18, Luk 24:36-49, Jon 20:19-23, Aposol 1:6-8)

16Ba 11 a katunun tsitsilo i la uato turu pokus i Galili te ranga merien e Iesu te gi la uen.