Search form

Matiu 4:12

E Iesu e hataniei a toukui i tanen i Galili

(Mak 1:14-15, Luk 4:14-15)

12Be Iesu e hengo nena u ranga ti haka menai e Jon tara karabus, ba nonei e lana i Nasaret tara provins i Galili.