Search form

Matiu 4:23

E Iesu e hihatutsia tara barebana me kato haniga pouts ranen

(Luk 6:17-19)

23E Iesu e hula laia tara han hoboto i Galili, ba te hihatutsna turu luman lotu turu Jiu. Nonei e hihatutsin u Bulungana u Niga tara Nipepeito tere Sunahan ba te kato haniga pouts rena a barebana ti ka mei u mamana u mar nimate.