Search form

Matiu 5:1-2

E Iesu e hihatutsia turu pokus

1-2E Iesu e tarer a barebana u para ti gono hobotoma ba nonei e seina tara tsi pokus. Ba nonei e gumuna bu katunun tsitsilo i tanen e mi gono hahise ren, ba nonei e tanian hatuts ranen.

A nisasala hamana

(Luk 6:20-23)

3Ba nonei e poiena:

“U katun te kato hateteneier a peisaren e gi sasala. E Sunahan e ngö rane ien u katun u sasala, taraha a Nipepeito tere Sunahan e ra kaien.