Search form

Matiu 8

E Iesu e kato hanigei a katun te ka mei a toba

(Mak 1:40-45, Luk 5:12-16)

1E Iesu e koul putaia tara tsi pokus bu katun u para koru e toan kukutie ren. 2Na toa katun te ka mei a toba e la hasukusukuma, me hatukununa i matanen me poiena, “O Tsunono, te ngil mia lö ba lö te tatei kato haniga poutse mumo lia.”

3Be Iesu e hasoa nena a limanen ba te sebeleie nen me poiena, “Alia e ngiligu. Alö go niga pouts tala!” Ba toba i tanen e topei kapana ba nonei e niga poutsuna. 4Be Iesu e poiena i tanen, “Alö go hengo. Alö e moa koru te go tatei hatei menai ta toa ta katun. Kaba lö go la hamatskö u tara pris ba nonei te na rutena a peisamulö te niga pouts uanen. Ba lö te hale moien a kan hats te haruto nena a toba e kapa hamana, te ranga u e Moses i manasa. Bu katun te tatei atei sile riou a toba i tamulö e kapa koru.”

E Iesu e kato haniga poutsi a katunun kui tara tsunono turu soldia

(Luk 7:1-10)

5-6Be Iesu e lana i iahana taun i Kapeneam, ba toa tsunono turu soldiar i Rom te ma Jiui e la uamato i tanen me ranga hatatagina i tanen me poiena, “O Tsunono, a katunun kui i tar e kana i han ba te opu mena peisanen e matekata hakapa, ne sagoho hasena a kamits pan koru.”

7Be Iesu e poiena, “Alia e na kato haniga poutse goen.”

8Kaba a tsunono turu soldia e ranga palis u i tanen me poiena, “O Tsunono, alia e ma katun niga korugi ba te antunana te go la uama lö i iahana luma i tar. E moa. Alö go ranga tun ba katunun kui i tar te niga pouts nou. 9Alia e atei silegu a markato te ranga uar a pal tsunono. Alia e ka puta gia tara toa pal tsunono, na toa pal soldia e ka puta has neno lia. Alia go poe tara toa, ‘Alö go la,’ ba nonei te lana. Na lia go poe tara tai, ‘Alö go lama,’ ba nonei te la nama. Na lia go poe tara katunun kui i tar, ‘Alo go kato a toukui teka,’ ba nonei te kato hase nen. Nu ranga tun has i tamulö e ka mena a nitagala.”

10E Iesu e hengo u ranga teka me asingotona. Ba nonei e ranga merena u katun ti kukutie ien me poiena, “Alia e ranga hamana gia i tamilimiu, alia u ma sabie mei ta toa ta katun i Israel has te ga ka mei a mar nihamana a niga te ka mena a tson teka te ma Jiu nei. 11Na lia e hatei rago limiu, u katun u para te halhal ria turu Jiu e la rima romana tara mamana han. Ba nori te gum gono meroa e Abraham ne Aisak ne Jekop tara kannou i iahana a Nipepeito tere Sunahan. 12Kaba limiu u Jiu, u barebana te go mala ka mia nonei tara Nipepeito, e Sunahan e tsuga mera noi limiu i ielesala turu kuhil. Na tara makum teka alimiu e tabe hohomi mou romana ba te har tun has mou.” 13Be Iesu e poiena tara tsunono turu soldia, “La tala. A ka e ga butu u i tamulö te mar hamana uamu lö.”

Na tara poata puku lasi teka a katunun kui i tanen e niga pouts.

E Iesu e kato haniga poutsi e tsinana a tahol tere Pita

(Mak 1:29-34, Luk 4:38-41)

14Ne Iesu e tasuia i iahana luma tere Pita me tarena e tsinana a tahol tere Pita e opu ba bakunen te hiskina. 15Be Iesu e hasebeliena a limanen, ba hiski i bakunen e kapana. Ba nonei e takeina me nasena a tsi kannou tere Iesu.

E Iesu e kato hanigeir u katun u para

16Na tara lahibong nori i na piou ria u katun u para u sesein mate tere Iesu. Ba nonei e ranga tununa ba te tsuga rena u mate u omi. Na nonei e kato haniga poutsir u katun hoboto ti ka mei a nimate. 17A ka teka e butu sil te ga kato hamana meni u ranga te ranga sila nia e Sunahan tara propet e Aisaia i manasa. E kato u: “Nonei e lu ba hakapein a ka te kato hapinolasa rano ra, na nonei e soata u nimate i tarara.”

U katun ti katsin kukutei e Iesu

(Luk 9:57-62)

18Be Iesu e tara rena u barebana u para ti gono hahise ien, ba nonei e ranga merena u katunun tsitsilo, “Ara gi la u i hapalana ramun.” 19Nonei e katsin osa, ba toa tson hihatuts turu Lo e la uanama i tanen me poiena, “Tson Hihatuts, alia e la gono megou lö tara mamana han te la uamou lö.”

20Be Iesu poiena i tanen, “U muki u hie e ka mer u kiou i taren, nu apena e ka mer u suhana i taren. Kaba lia tu butun katunuma, alia u moa ta makumun soho i tar.”

21Ba tana katunun tsitsilo e poiena i tanen, “O Tsunono, e ma pina noi be tamagulia te mate nou. Alö go haniga te go na ngaho mam menien lia, ba te toan lala gono mego lö.”

22Kaba e Iesu e poei i tanen, “U katun te ma hengoeri e Sunahan ba te hereri i mate ban a nitoatoa i tanen, nori te tatei ngaho ner u mate i taren. Alö go la gono memo lia.”

E Iesu e haselohi a lomolomo pan

(Mak 4:35-41, Luk 8:22-25)

23Be Iesu e osana tara tsi tolala, nu katunun tsitsilo i tanen i la gono has meien. 24Ba lomolomo pan e butu hamanasana, bu ramun e posa hongona tara tolala. Kaba e Iesu e soho. 25Bu katunun tsitsilo e na gulie ren me poier, “O Tsunono, alö go taguhu ramo lam! Ara e katsin ruku hamanasara!”

26Ba nonei e poiena i taren, “A neha tsiponi te matout sile milimiu? Alimiu e hamana hatetenei koru miu!” Ba nonei e takeina me abis hatagalena a lomolomo nu ramun me selohona. Ba lomolomo e hanoan tahutuna bu ramun e maraha koruna.

27Ba nori e asingoto korur me poier, “A saha koru a mar katun teka? A lomolomo nu ramun has e hengo korue ren!”

E Iesu e tsuga bar u mate u omi tara elasolana katun

(Mak 5:1-20, Luk 8:26-39)

28Nori i na butuia i hapalana Ramun i Galili tara bun tsiktsikina turu Gadara. Na elasolana katun ti sesein mate i butuma turu ngahongaho ti roron ka ien, me hitupali mer e Iesu. A elasolana katun teka i hie homi koru ba te antunan kato homier a tana katun, ba barebana e matoutun sila ria tara maroro teka. 29Ba elasolana e ku homi korur me poier, “Alö a Pien Tson tere Sunahan, alö go haka ba rio lam. Haromana koru, alö go ma hakamits rai lam i mam tara poatan hahuna i tamulam!”

30Na toa heis poum pan i gamon kaia i pal lehana ba te nour. 31Bu mate u omi e ranga hatatagi uar tere Iesu me poier, “Te tsuga ramoa lö alam, ba lö te tsuga mera moi lam tara heis poum.”

32Ba nonei e poiena turu mate, “Alimiu go la iam.” Ba nori e koul ba ner a elasolana katun teka, me na sei ria tara heis poum. Ba heis poum hoboto teka e hiapipieta gala hoboto uar turu uarahana, me kurapa ria turu ramun me pasur me mate hakapar.

33Bu katunun taratarakap turu poum i busuto. Ba nori e na tuku ria tara taun me habulungana ner a ka te butuia tara elasolana katun ti ka mei u mate u omi na mamana ka hoboto te butu. 34Bu barebana u para koru tara taun teka e mi sakier e Iesu. Ba poata ti tare ien ba nori e ranga hatatagi merien te go la ba menien a han i taren.