Search form

Matiu 9

E Iesu e kato haniga poutsi a katun a matekata

(Mak 2:1-12, Luk 5:17-26)

1Be Iesu e osana tara tsi tolala, me kopis sila poutsna i hapalana ramun a perperere me tukuna tara taun hamatskö i tanen i Kapeneam. 2Bu katun e soata menari a katun a matekata i tanen, ba te opuna tara poapoa. E Iesu e tara sabe nori i hamana koru i tanen, ba nonei e poiena tara katun a matekata, “A tsi pien, a torimulö e tatei gegaha poutsuna. Alia e lu ba negu u markato u omi i tamulö.”

3Ba palabir u tson hihatuts turu Lö e hakats tunur me poier, “A katun teka e katsin gulena a nitsunono tere Sunahan.”

4Kaba e Iesu e atei sil hakapi u hakats i taren me poiena, “A neha tsiponi te hakats homi memi limiu i torimilimiu? 5Alimiu e ma hanigami te poe mena gulei lia, ‘Alia e lu ba negu u markato u omi i tamulö’? Bara, alia e poa hamanase gou u tana u ranga te ka has mena a toukui pan te kato uana, ‘Alö go takei ba te lam!’ 6Alia e haruto ragi limiu a mirakul teka alia tu butun katunuma e ka megu a nitagala i puta te go lu ba has menai lia u markato u omi.” Be Iesu e toan ranga mena a katun a matekata, “Alö go takei ba te soatsem a poapoa i tamulö ba lö te lam tara han i tamulö.”

7Ba nonei e takeina me lana i han i tanen. 8U katun u para i tara a ka teka me matout korur. Nori i tara sabe e Sunahan e halan a mar nitagala teka tara katun, ba nori e toan soloseier e Sunahan.

E Iesu e ngöi e Matiu

(Mak 2:13-17, Luk 5:27-32)

9Be Iesu e la lelina ba nonei e tarena a toa katun e gumia tara luman takis, a solonen e Matiu ba te kuina. Be Iesu e poiena i tanen, “Alö go mi la gono meio lia.”

Ba nonei e takeina me la gono menen.

10Be Iesu e na nouna tara luma tere Matiu nu katun u para ti lulu a takis nu palair u katun i la hasima. U katun u kapan turu Jiu i ngö rien u katun u omi. Ba nori e gum gono mer e Iesu nu katunun tsitsilo i tanen me nou gono meren. 11Bu Parisi e tarer a ka teka me poier turu katunun tsitsilo tere Iesu, “A neha tsiponi te nou gono mera nei a Tson Hihatuts i tamilimiu u katun te luluer a takis nu palair u katun u omi?”

12Be Iesu e hengo nena a ka teka me poiena i taren, “U katun te moar ta nimate e ma tatei la uari tere dokta. E moa. U katun lasi te ka mer a nimate te la peisa uar tere dokta. 13Alimiu go na atei nemia te mouna uana u ranga teka turu Buk u Goagono: ‘Alia e ma ngilegi te gi hats tun u u katun i tar. Alia e ngilegu u katun e gi hiatatagi.’ Alia u ma la sile mei te go mi ngö merai u katun te poier nori e nigar. E moa. Alia u la silema te go mi ngö merai u katun te atei siler nori e omir ba te habirits hamatsköer a toriren.”

A markato te agono menari a kannou

(Mak 2:18-22, Luk 5:33-39)

14Na turu toa u lan u katunun tsitsilo tere Jon a Tsonun Baptais i la uama tere Iesu me mi poier, “Tara neha ba lam muru Parisi te roron agono nami a kannou te go singo u tere Sunahan, kaba u katunun tsitsilo i tamulö e ma agonori?”

15Be Iesu e ranga palisina, “Tara poata te hiakukoto gono meria a halis, na tsonun hitöle kana, a pala tara tson e ma tatei lohori ba te agonor. E moa. Kaba alia e heregi a toa tsonun hitöl te lu ba ner romana. Ba pala i tar te agono riou romana nonei tara poata.”

E Iesu e haharoein u hihatutsina i manasa nu hihatuts u tsimus

16Be Iesu e poiena, “A katun e ma tatei hakune nei a tsi makumun labalaba a tsi tsimus te ga lakopo kapin a tabutu turu labalaba u toutounei. Te kato uanen teka ba poata te galuse rien bu labalaba u tsimus te tasukupuna ba te takis ba nena a makumun labalaba a toutounei, ba tabutu te pan koru lelina. 17Na lia e hatei has ragoi limiu a kan osul te kuieri a pikpiköna meme. E moa ta katun te ga tatei osul u wain u tsimus tara kan osul a toutounei teka. Te kato uanen teka, ba nitagala turu wain u tsimus te pan susuluna ba te kato butsena a kan osul a toutounei te ma antunan talas nei, bu wain na kan osul te omi hoboto hakapar. E moa. A katun e tatei osulena u wain u tsimus tara kan osul a tsimus, ba huol hoboto te ka hanigar.” E Iesu e mar ranga u teka ba te haruto ranen u hihatutsina i manasa turu Jiu e ma hisoböei menei u hihatuts u tsimus tere Sunahan.

A pien tahol tara tson pepeito na tahol te hasebeleia turu hasobu tere Iesu

(Mak 5:21-43, Luk 8:40-56)

18Poata te hatei noa reien e Iesu a ka teka, ba toa tson pepeito turu Jiu e tasu nama me hatukunna i matanen me poiena, “A pien tahol i tar e mate lala. Kaba lö go na hatakopo a limamulö i tanen ba nonei te niga pouts nou ba te toatoana.”

19Be Iesu e la gono menen nu katunun tsitsilo i tanen has.

20A toa tahol te posa nitoan u rahatsing turu 12 u hiningal e la hasukusuku u i murina e Iesu me hasebelena i runguna u hasobu i tanen. 21Nonei a tahol e poei turu hakats i tanen, “Te hasebele tun gia lia turu hasobu tere Iesu ba lia te niga pouts gou.”

22Be Iesu e habiritsina me tara uana i tanen me poiena, “E nigana, alö e hamana haniga mula ba lö te niga poutsum.” Na i teka puku a tahol e niga pouts.

23E Iesu e tukuia tara luma tara tson pepeito me hengoena u katun i tabe ba te ketar. 24Ba nonei e poiena, “La iam. A pien e ma mate nei. Nonei e soho tununa.”

Poata ti hengoe ien a ka teka, nori i gol hahamanein e Iesu. 25Kaba nori i halakasa meri i ielesala, be Iesu e tasuna me luena a limana pien, ba pien e takeina ba te niga poutsuna. 26Bu bulungana tara ka teka e tasata uato tara han a para ti sukusuku.

E Iesu e hakalata poutsi a elasolana katun a kiau

27Poata te la ba nia e Iesu a han teka, a elasolana katun a kiau i kukutie ien me ku hapanir me poier, “A Hatutubunei tere Devit a King pan i tarara, alö go tatagi ramo lam!”

28Be Iesu e tasuna tara luma bu matakiau e la uarima i tanen ba nonei e poiena i taren, “Alimiu e hamanemiu te antunan katoe gulia a mirakul teka te ngile milimiu?”

Ba nori e hatanganar.

29Ba nonei e sebeliena a mataren me poiena, “E tatei butu hapopona te hamana uami limiu.” 30Ba nori e toan tara poutsur! Be Iesu e ranga hatagala mera nen me poiena, “E moa te go hatei mena milimiu ta toa tara ka teka!”

31Kaba nori i habulungana lan e Iesu tara han a para ti sukusuku.

E Iesu e kato haniga poutsi a biru

32Nori i la hakapa, bu katun e mi piou ner a toa katun a biru tere Iesu, taraha a mate a omi e seseiia i tanen. 33Be Iesu e tsuga ba nena a mate a omi ba katun e toan ranga poutsuna. Bu katun e asingoto koruru me poier, “E moa koru te ga butu u a mar ka teka i Israel i manasa!”

34Kaba u Parisi i poei, “A tsunono turu mate u omi te hale ien a nitagala te go tsuga ba merien u mate u omi!”

E Iesu e tatagir a barebana

35Ne Iesu e hula laia turu taun nu han hoboto. Nonei e hihatutsia turu luman lotu turu Jiu ba te hatei nena u Bulungana u Niga tara Nipepeito tere Sunahan. Na nonei e kato haniga poutsir u katun ti ka mei a mamana mar nimate. 36Ba tara poata te tara rien u katun u para ti gono, ba nonei e tatagi ranen, taraha nori i sökana me tutu hasir ba te ma antunan taguheri a peisaren, te kato uar u sipsip te moar ta tsonun taratarakap. 37Be Iesu e poiena turu katunun tsitsilo i tanen, “U katun u para e katsin hamana uar i tar, kaba e moa ta katun ta para te ga taguhu raien. E kato uana tara kui pan te tangoho hakapa ba te moana ta katun ta para te gi hagale iema a kannou. 38Alimiu go singo uam tara Tsunono te kato hahaloso mamir u katun teka ba te katsin hamana uar i tar. Alimiu go singo uam tara Tsunono ba te hala lel rena u katunun tsitsilo te gi la uen ba te na taguhu rer u katun e gi la uama i tar.”