Search form

Pilipai 3

A markato a matskö hamana

1Na tana ka lel a ma tsi hahatoulana i tar, alimiu go sasala meiam a Tsunono. Alia e ma gegesi megi te rarare hakopis mena gilia u ranga. Ne taguhu has rano limiu. 2Hanei sile iam u katun te kato homir, te kato hereri u muki, na te poier alimiu go hapö neiam a pikpikömilimiu. Hanei hatagala sil reiam. 3A markatona i puta na markato te hapö menari a hatoatongo tere Sunahan turu pikpikö e ma kato ranei ra u katun tere Sunahan. E moa. Ara u katun hamana tere Sunahan, taraha ara e hatsunonera e Sunahan i torirara ba te sasala mera e Iesu Kristo. 4Sanena te go ngil u lia, alia sane tatei haruto negu a mamana markatona i puta i tar te roron ranga ner a barebana te ga taguheio lia. E noahasina tara saha mar katun te poiena nonei e ka mena a mamana markatona i puta te tatei taguhe nen, alia e antunan karase gen tara man ka teka. 5Hena, turu hatoalinu lan ti poseia lia, a hatoatongo tere Sunahan i pö nia i pikpikör. Alia u toa u rahatsing turu katun i Israel, a toun Hibru hamana, taraha alia u tuhanaia tara hun katun tere Bentsamin. Na lia has a toa Parisi i manasa, na lia u tagala sil korui u Lo turu Jiu. 6Alia u tagala sil korui u lotu turu Jiu ba te hakamits regu a pal katun tere Iesu. Na turu Lo turu Jiu, alia a katun a matskö koru i manasa. 7I manasa alia u roron poei a man ka teka te taguheio lia. Kaba i romana alia e poiegu a man ka teka a man ka pinopino, taraha alia e hamana tala gia tere Kristo ba te niga bala tala nena a man ka teka. 8Aa, a man ka hoboto te butuia i tar e here tala nei a man ka pinopino te hakats sile gia lia e Iesu Kristo a Tsunono i tar. Alia e atei sil talegu e Iesu, na nonei te niga bala nena a mamana ka hoboto. Alia e ngil korue gen ba te sigala hakapegu nonei a mamana ka hoboto teka tu ngil korui lia i manasa. Na lia e ngö tala megien a bita pinopino te go tatei pile kap meni lia e Kristo. 9Alia e ngilegu a peisar e ga ka nitoa u tere Kristo tara mamana nikaka i tar i puta. Alia e ma tatei poe lelegi alia a katun a matskö te kukute mena gilia u Lo turu Jiu. E moa. I romana alia e tatei poiegu e Sunahan te kato hamatsköeio lia i matanen, taraha alia e hamana uagu tere Kristo. 10Alia e ngilin atei haniga sil koruegu e Kristo. Na lia e ngilin atei sil hasegu a nitagala te hatakei ien tara tou mate. Alia e ngilin sagohegu a kamits te sagohe ien na te go here noa has menien lia tara poata te mate ien. 11Na lia e ngilin takei pouts hasigu romana tara tou mate i tar ba te toatoa pouts leligu.

Ara gi pietaia turu hihikuma

12Alia e ma poegi alia u kato hakapi a man ka teka ba te niga nitoagu. E moa. Alia e torohanala noa hasegu te go here meni lia a mar katun te hopu kap sil mei lia e Iesu Kristo. 13A ma tsi hahatoulana, alia e ma poegi alia u lu hakapi a markato teka. Kaba alia e roron hakats negu a toa ka teka: alia e ngilin solopala negu a man ka ni manasa ba te kato hatagala silegu a man ka ni murimuri. 14Alia e heregi a katun te pietana turu hihikuma ba te torohanan luena a prais. Na prais i tar e kato uana, e Sunahan e ngö sila nenoa lia tere Iesu Kristo ba lia te la uagou i tanen i iasa. 15Ara hoboto te atei haniga silera a Tsunono e gi mar hakats u teka. Na te hakats halhal ria a palai i tamilimiu, be Sunahan te haruto ranoi limiu aha te nigana. 16Na ra gi la haniga nitoaia tara toa maroro noa has ti sila mara. 17A ma tsi hahatoulana, alimiu go kato tatate hoboto nitoa niam te mar kato uagu lia. Alam u haruto hakapa rio limiu te go mar kato uam limiu, na limiu go tara kap riam u katun te mar kato uar te kato uamu lam. 18Alia u hatei rilimiu a ka teka tara mamana poata, na torir e tiama mena te ranga lel mena gien lia: u katun u para te omier u hihatutsina te mate u e Kristo tara koruse. 19Nori e ka ria tara maroro te tia ria, taraha nori e hakats sil talaser a tou nou, ba te sasala mer te haniga mena rien a man markatona tara matsingolo, ba te hakats puku lasi ner a man kana i puta. 20Kaba a han i tarara e kana i Kolö, na ra e alosera a Tsunono i tarara e Iesu Kristo te ga koul men i Kolö ba te mi lu pouts rano ra. 21Nonei e hapalisena romana u tuanrei u pata i tarara ba te kato here nane ien romana a tuanreinen te niga nitoana, tara nitagala te tsunono pan mene ien a mamana ka.