Search form

Pilipai 3:1

A markato a matskö hamana

1Na tana ka lel a ma tsi hahatoulana i tar, alimiu go sasala meiam a Tsunono. Alia e ma gegesi megi te rarare hakopis mena gilia u ranga. Ne taguhu has rano limiu.