Search form

Pilipai 4

U hihatuts

1Na ma tsi hahatoulana, alimiu go tuol hakarapoto uam teka tara nitagala tara Tsunono. Alia e ngilin tara koru rago limiu, a ma tsomi i tar. Alimiu e kato hasasale molia na limiu e heremi a prais i tar. 2Alimiu oro Yuodia mere Sintiki, alia e ranga hatatagi gia i tamilimiu, alimiu go torohanan hianiganiga iam, taraha alimiu u mun toulana te hamana uami limiu tara Tsunono. 3Na lö has, a helasolana koru i tar, alia e ngilegu alö go taguhir a elasolana tahol teka. Taraha, nori i kui hatagala koruia ti hahatei lameni u Bulungana u Niga, nori mere Klemen nu palair u hahikapien hoboto i tar ti kui gono meio lia na soloren te kana turu bukuna tara nitoatoa. 4Alimiu go sasala hiton meiam a Tsunono! Na lia e hatei lel rago limiu, sasala iam! 5Alimiu go tami mia turu katun hoboto. A Tsunono e ma pina namei romana te ga kopis uamen. 6Alimiu go ma hakats hapara nami ta toa ta ka. Kaba limiu go singo sil iam a mamana ka, ba te rangatsemi e Sunahan a man ka te makumuna i tamilimiu, ba limiu te haniga nitoa uamiu i tanen. 7Na masalohana te hala nena e Sunahan e pan balana. U katun e ma tatei atei sile rien. A masalohana teka e ka noa i torimilimiu na turu hakats i tamilimiu te hamana uami limiu tere Iesu Kristo. 8Na toa patu a ka, a ma tsi hahatoulana. Alimiu go hakats hiton sil iam a man ka te manana na te nigana na te matsköna na te gogosona na man ka te hanige ier u katun. Alimiu go hakats sil iam a mamana ka te tatei ranga haniga ner u katun. 9Alimiu go katoe iam a man ka tu hatuts rilia limiu na man ka tu tare iam limiu tu kati lia na man ka tu hengoem limiu tu kati lia. Be Sunahan te ka gono merano romana limiu. Nonei te hala ranoi ra a masalohana.

E Pol e haniga mena a man ka te luen

10Alia e sasala korugu na lia e haniga gia tara Tsunono te haruto lel mena milimiu te hakats sil mena milimiu alia. Alimiu e ngilin taguhu nitoa namo lia, kaba limiu u solon moa iam ta maroro. 11Alia e ma ranga menagi teka te makmakum uana a man ka i tar. Taraha, alia e antunan sasala tala megu a saha man ka te ka megu lia. 12Alia e antunan ka hanigagu tara poata te makmakum uana a man ka, na tara poata has te ka megia lia a man ka man para. Tara mamana mar nikaka alia u hatatei hakapein te go mar sasala u lia, e noahasina te go masul u lia na te go bes u lia, tsi te go para u a man ka na te go makmakum uen. 13E Kristo nonei te hale noi lia a nitagala te hantune nolia tara mamana ka hoboto. 14Kaba limiu e kato haniga koru memiu te taguhu noa has mena milimiu alia tara poata teka te ka megia lia u tori u tiama. 15Alimiu u Pilipai e atei silemiu, a poata tu la ba nia lia a provins i Masedonia tara poata mam tu rarareia lia u Bulungana u Niga, alimiu a toa puku a pal katun turu lotu tu taguhe molia tara markato te molamola naria a moni. A tana pal katun e moa. 16Na poata tu kaia lia tara taun i Tesalonaika, alimiu u hala lel hase milia a monin hitaguhu. 17Kaba limiu go ma poemi alia e ngilin lu tunegu a moni. E moa. Alia e sasala megu te tara menagi te tatangana uami limiu, be Sunahan te palise noen. 18Alia e saputu piu tala megu a man ka hoboto te ngile gulia. E Epaprodaitas e mi halei lia a man ka hoboto tu hala nemu malimiu. A man ka teka e hereri u hats te la uana tere Sunahan te soka hanigana na te haniga koruena e Sunahan. 19Na Sunahan i tar e hala ranei romana limiu a mamana ka te makmakum nami limiu e popona tara mamana ka a niga koru i tanen, taraha ara e pala uara tere Iesu Kristo. 20Ara gi solo sei nitoan e Sunahan e Tamarara tara mamana poata hoboto. U mana.

U rangan hakapa

21Hatsomi riam u katun hoboto te pala uar tere Iesu Kristo. Nu hahatoulana i tarara te ka gono merio lia e hala has ner u haniga i tamilimiu. 22U katun tere Sunahan te kui ria tara luma pan tere Sisa a Gamman Pan e hatsomi koru rario limiu, nu katun hoboto tere Sunahan teka e hatsomi has uar i tamilimiu. 23E Iesu Kristo a Tsunono e tatei taguhu rano limiu. Nonei talasi.

Alia e Pol