Search form

Pilimon 1:23

U rangan hatsomi

23Epapras e hala nena u rangan hatsomi i tanen i tamulö. Nonei e ka gono meno lia tara karabus te kato menien a toukui tere Iesu Kristo.