Search form

Revelesin 11

A elasolana tsonun hahatei

1Ba lia i hale tei u toa u roein tutuna ba lia i hateie tou, “Na tune iema a Luman Lotu Pan tere Sunahan ba lö te tuna hasem a makumun hats. Ba lö te ase rem u katun te lotu ria tara Luman Lotu Pan. 2Kaba alö go ma tunei a makumun oho i ielesala, taraha nonei i hala hakapa nia turu tematan. Nori e tötö homier romana a Taun a Goagono antunana tara 42 a tsihau. 3Na lia e hale goi a pal tsonun hahatei i tar a nitagala te gi hahatei menien u ranga tere Sunahan tara poata teka, antunana turu 1260 u lan. Ba nori te hasoge riou u labalaban bek te haruto nena a nitatagi.”

4A elasolana katun teka nori u huol u roein olip te hatein e Sekaria a propet i manasa na nori has u huol u lam te gum ria i matana Tsunono te tsunono nena a han i puta. 5Te katsin kato homi renoa romana ta katun a elasolana katun teka, bu tula te lakasa nama romana i rungren ba te kato homi rena u pakö i taren. A katun te torohanan kato homi ranen e mar atung hamate mena roi teka. 6Nori e ka mer romana a nitagala te gi keits menien a langits ba te ma polo nei tara poata te hatei narien u ranga tere Sunahan. Na nori e ka has mer romana a nitagala te gi hapalis menien u kioun ramun turu rahatsing. Na nori e ka has mer romana a nitagala te gi hala menien a mamana mar nomi turu han i puta tara saha poata te gi ngile ien.

7Poata te hatei hakapa naro ien romana u ranga, ba ka a omi te butu nama i iahana kiou te tsiruku nitoa uana i iogana e hiatatung mera nen romana. Ba nonei te tagala saluhe ranen romana ba te atung hamate ranen. 8Bu tuanrei i taren te opuna romana tara kalana tara taun pan ti tapala nia a Tsunono i taren tara koruse. U solon haharoei tara taun teka i Sodom na i Itsip. 9Turu topisa u lan na hapala, u katun tara mamana hun katun na tara mamana han na turu mamanu mar ranga e rutser romana a tuanreiren, ba nori te hapiu ner te gi kaho merien. 10U katunur i puta e sasala mer romana ti mate u a elasolana katun teka. Nori e katoer romana a man kannou na man pati, ba te hiahalhala ner a man presen tara hapala i taren, taraha nori a elasolana tsonun hahatei i mate hakapa, nori u katun ti kato hakamits korur u katunur i puta. 11I murina u topisa u lan na hapala, e Sunahan e pihu hatoatoa ranen romana ba nori te takeir. Ba barebana hoboto te tara raren romana te matout korur. 12Ba elasolana katun te hengoer romana u ranga pan i Kolö ba te poiena i taren, “La sei uamuma teka!” Ba nori te la sei uar romana i Kolö turu koasi, bu pakö i taren te tara raren. 13Nonei has tara poata teka e ka mena romana a nun pan a tagala, ba nonei te kato homiena a toa tara maloto a pala tara taun teka ba te kato hamate rena u 7000 tara katun. Ba palair u katun te ka noar te matout korur romana, ba nori te soloseie riou e Sunahan i Kolö.

14A nomi hahuol e kapa. Kaba ruto! A hatopisana nomi e la nama.

A hatohitina tuhil

15Ba hatohitina angelo e piheto a tuhil i tanen. Ba man ranga pan i Kolö i poieto, “A Tsunono i tarara ne Mesaia i tanen e tsunono ner u han hoboto i puta i romana, ba nonei te king nitoa nou tara mamana poata!” 16Bu 24 u katun u tsunono ti gumia tara gumgum a goagono i taren i matane Sunahan e hopue ria a peisaren i puta me hatsunoner e Sunahan. 17Ba nori e poier,

“O Tsunono, alö a Sunahan a tagala koru. Alö u ka mam koru ba te ka noa hasim i romana. Alam e haniga mem tu haruto meni lö a nitagala a kapan i tamulö me tanian tsunono mia tara han i puta.

18U katunur i puta i raharaha korue iolö, kaba poata te go hala meni lö a nihahuna e butu hakapa.

A poata e butu hakapama te go tsimou meri lö u katun ti mate. Na poata e la hakapama te go hala meni lö a hihol a niga turu barebanan kui i tamulö — u propet nu katun hoboto i tamulö te matoutse rio lö, u katun u kapan nu katun papala has.

A poata e butu hakapama te go kato homi meri lö u katun ti kato homi a han i puta!”

19Ba Luman Lotu Pan tere Sunahan i Kolö e kalatser, ba lia e taregu nonei a bokis te ka mei u rangan kits i iahanen ba te kana tara Luman Lotu Pan tere Sunahan. Bu kanaha e butuna nu gururu nu gutsil na nun, ba aisin langits a tiama e rus uana i puta.