Search form

Revelesin 12

A tahol na kukutsi pan

1Ba hiharuts a kapan e butuna i Kolö. Nonei a toa tahol te hasobui a pitala, na tsihau e kaia i kopina mounen, nu hatan king i bakunen e ka mei a maloto na huol a pitopito i tanen. 2Nonei e pika ba te katsin posana, ba poata te sagohe ien a kamits ba nonei e kuna.

3Ba tana hiharuts e butu hasina i Kolö. Nonei a ka a rörö a kapan te tara herei a kukutsi. Nonei e ka mei u tohit u baku na maloto a kom, na man hatan king e ka hobotoia tara man baku i tanen. 4A hisnen e salo ban a toa tara topisa pala turu pitopito me lapo ranen i puta. Ba kukutsi e tuolna i matana tahol te katsin posa, taraha nonei e ngilin noui a pien tara poata te gi pose ien. 5Ba tahol e pose iena a pien tson, me gul borobore ier me la menari i iasa tere Sunahan te gumia turu gumgum u goagono i tanen. Nonei a pien e tsunono hatagala rena romana u han hoboto. 6Ba tahol e bus uato tara latu pinopino. E Sunahan e kato hamatskö hakapi a makum teka i tanen, ba nonei te taratara kap nanoen romana turu 1260 u lan.

7Na turu hiharuts teka tu tarei lia, alia u tarei a toa pula e butia i Kolö. Be Maikel a toa tsunono turu angelo nu angelo u niga ti kukutien e hiatatung mer a kukutsi pan nu angelo u omi. 8Ba pala tara kukutsi e rusuna tara pula ba nori e moa leler ta makum i taren i Kolö. 9Ba kukutsi nu angelo hoboto i tanen i lapo ba reto i Kolö me rus uar i puta. Nonei a kukutsi noa has ni manasa — e Satan, nonei te gamogamo rena u katunur i puta.

10Ba lia e hengoegu u toa u ranga pan i Kolö te poei, “I romana a poata te sakahis rena e Sunahan a barebana i tanen na te haruto nanen a nitagala i tanen. Nonei a King, ne Mesaia i tanen e haruto has nena a nitsunono i tanen. Taraha, nori i lapo ba hakapein nonei a katun a omi i Kolö, a katun te roron kotir u hahatoulana i tarara i matane Sunahan tara mamana poata. 11Nori i tagala saluheia i tanen tara nitagala turu rahatsing tara Tunan Sipsip na turu ranga hamana ti rararien. Nori i ma peitsni a peisaren. E moa. Nori i hatangana te gi mate sil has menien e Sunahan. 12E kato uana teka ba limiu te sasalamiu, alimiu hoboto te ka mia i Kolö! Kaba a nomi pan e butu noa i tamilimiu u katun te ka mia turu tsikitsiki na i tasi. Taraha, e Satan e koul hakapa u i tamilimiu ba te raharaha koruna. Nonei e atei silena a poata i tanen e sukusukun kapana.”

13Ba poata te atei sileia a kukutsi nori i lapo hakapa nien i puta, ba nonei e tanian kutiena a tahol te posei a pien tson. 14Kaba tahol i halei u huol u pakapaka tara manu pan te ga tapa uen tara makum i tanen i gusuna latu pinopino. Nonei e na tara kap nario tara makum teka antunana tara topisa hiningal na tönomo a tsihau, ba te hatongo kap naroen tara kukutsi. 15Ba kukutsi e kis nena u ramun u para i rungnen te herei a ramun olo, ba te olo uana tara tahol ba te katsin las ba nanen. 16Kaba u tsikitsiki e taguhi a tahol ba te kalatana ba te tongolena a ramun olo te lakasama i runguna kukutsi. 17Ba kukutsi e raharaha koruena a tahol ba te lana te ga na pula gono meri a pala tara tahol, nori u katun te kukutier u ranga tere Sunahan ba te rarare ner nori u barebana tere Iesu. 18Ba kukutsi e na tuoluna i kotolana.