Search form

Revelesin 13

A huol a ka a omi ti toatoa

1Ba lia e taregu a toa ka te toatoa ba te butu nama i tasi. Nonei e ka mei a maloto a kom nu tohit u baku, nu hatan king i kaia tara man toa man kom hoboto, na solo a omi e ka hasia tara man bakunen. 2A ka teka e tara herei a ka ni latu te ngöeri a lepat. Na mounen e herei a mouna tana ka ni latu te ngöeri a bea, na rungnen e herei a runguna laion. Na kukutsi pan e halan a nitagala na nitsunono i tanen tara ka a omi teka te toatoa. 3A toa bakunen e tara herei i atung hamati kaba e ma mate nitoai. A pi e maho hakapa pouts. U katun hoboto i puta i asingoto korun a ka teka ba te kukutier nonei a ka te toatoa. 4Bu katun hoboto e hatsunoner a kukutsi, taraha nonei e halan a nitagala i tanen tara ka te toatoa. Ba nori e hatsunono haser a ka te toatoa me poier, “Esi te popona tara ka te toatoana? E moa tala. E moa ta katun te ga antunan hiatatung meien!”

5Na ka te toatoa i hatanganein te ga ranga sesei uen ba te ranga homi koru nena e Sunahan. Nonei e ka mei a nitagala pan te antunaia tara 42 a tsihau. 6Ba nonei e tanian ranga homi koru nena e Sunahan na solo i tanen na han te kana e Sunahan na nori has te ka ria i Kolö. 7Na i hatanganein te ga hiatatung merien a barebana tere Sunahan ba te tagala saluhe ranen. Na nonei i katoei a tsunono pan tara hun katun hoboto na tara mamanu mar ranga tara mamana han. 8Bu katun hoboto te ka roa i puta te hatsunone roen romana, u katun hoboto ti ma koloto nia a soloren i iahana u bukuna tara nitoatoa i mam te habuteia e Sunahan a mamana ka. Nonei u buk teka u bukuna tara Tunan Sipsip ti atung hamati.

9-10A katun te antunan hengona e ga hengo hanigei a ka teka: u katun te hopu kapir e Sunahan te gi la uen tara karabus, nori e la hamana riou romana tara karabus. Nu katun te hopu kapir e Sunahan te gi atung hamate merien romana, nori e na mate noa has uariou teka. Na ka teka e poiena a barebana tere Sunahan e gi hamana hatagala koru ba te ma hanoari.

11Ba lia e taregu a tana ka te toatoa te butuma turu tsikitiki. Nonei e ka mei a huol a kom te herei a kom tara tunan sipsip, ba te ranga here nei a kukutsi pan. 12A ka teka e kui mei a nitsunono pan te lue men tara ka tutun te toatoa, ne kuiia i matanen. Nonei e kato u ranga u mal koru te poei a man ka hoboto i puta e gi hatsunoni a ka tutun te toatoa, a toa bakunen ti atung hamati ba te maho poutsuna. 13A ka hahuol teka e kato u mirakul u para. Nonei e harusema u tula i kolö ba te rus uanama i puta i matana katun hoboto. 14Nonei e gamori u katun hoboto ti kaia i puta u mirakul te katoen i matana ka tutun te toatoa. Na ka hahuol e ranga mer u katun hoboto i puta te gi kui menien u toa u keisa te mata herei a ka tutun ti atungi ba te toatoa poutsuna. 15Ba nori e hanigar ba ka hahuol e husa uana turu keisa tara ka tutun bu keisa te toatoana, ba nonei e antunan ranga talana ba te antunan kato hamate has rena u katun hoboto ti ma hatsunone ien. 16Ba ka hahuol te toatoa e ranga hamalna turu katun papala nu katun pan has, na turu katunun moni nu katun has ti moa ta moni, na turu katunun kui nu katunun hakui has, na turu katun hoboto. Bu ranga teka e poiena nori hoboto e gi hakolotein u toa u mar nikoloto turu ualima i taren tara pal matou tsi i poleren. 17Na katun te ma ka mei a nikoloto teka e ma tatei hiholi ne ma tatei hahol hasi. A nikoloto teka nonei a solona a ka tutun te toatoa, tsi u hiase tara solonen.

18Ara gi hakats korun a ka teka. A katun te ka mena a niatei e tatei hakats sakesake nena a mouna u hiase tara ka tutun te toatoa. Nonei u hiase tara toa katun, nu hiase teka nonei u 666.