Search form

Revelesin 14

U köma u tsimus i Kolö

1Ba lia e taregu nonei a Tunan Sipsip ba te tuoluna i ieluna u pokus i Saion tara taun i Jerusalem. Na 144,000 u katun i ka gono meien. Nori i hakoloto hakapa nia a man solo i poleren, a solona Tunan Sipsip na solo has tere Tamanen. 2Ba lia u hengoeto u toa u ranga i Kolö te ling herei a toa ramun pan te gororöna ba te kurapana turu uarahana, ba te here hase nei u gururu pan. Bu ranga teka e ling here hase nei a kan köma te here nei a gita te sake ier u katun. 3Ba nori e tuol ria i matane Sunahan te gumia turu gumgum u goagono na i matana tohats a ka a toatoa na i matana pal tsunono pan has. Ba nori e köme ier u toa u köma u tsimus te ma tatei atei sileri a palair u katun. Nori a 144,000 u katun teka te sakahis ba ria e Sunahan i puta, nori peisa te tatei atei ner u köma teka. 4Nori a pal tson u gogoso ti ma opu gono mei ta tahol. Nori u katun u masura. Nori i kukute a Tunan Sipsip tara mamana makum te la uen. E Sunahan e sakahis ba rien turu katun hoboto i puta, na nori a pal katun tutun te lu pouts merai e Sunahan i tanen na tara Tunan Sipsip. 5Nori i mamala gamoi, na e moa ta ka ta omi i taren.

Topisa angelo

6Ba lia e taregu a tana angelo te tapaia i iasa koru. Nonei e ka mei u Bulungana u Niga te ka nitoana ba te katsin habulungana nanen turu katun i puta, turu han hoboto nu mar ranga hoboto na man hun katun hoboto. 7Ba nonei e ranga hapanina me poiena, “Alimiu go matoute iam e Sunahan ba limiu te soloseie men. Taraha, a poata e butu hakapa te ga tsimou merien u katun. Alimiu go hatsunone men, nonei te habutu u kolö nu puta nu tasi nu ramun hoboto!”

8Ba hahuoluna a angelo e kukutiena a angelo tutun me poiena, “E omi hakapa. A taun a kapan i Bebilon e omi hakapa. Nonei e here nei a tahol te hauari u katun turu han hoboto u wain i tanen, u wain te haharoei nena a markato tara hahaloku papala i tanen!”

9-10Ba hatopisana angelo e kukute ranen ba te ranga hapanina me poiena, “E Sunahan e hahuna ranou u katun te hatsunoner a ka a omi te toatoana na u keisa i tanen, ba te hakoloto ner a nikoloto i tanen i poleren tsi i limaren. Nori e here roi a katun te ue iena u wain u tagala koru te ma sohala gono meri tu ramun. U wain teka e haharoei nena a raharaha pan tere Sunahan te ma sohala gono menien a nihitatagi. U katun hoboto teka e lue riou a kamits pan turu tula u uahiahi i matanu angelo u goagono na i matana Tunan Sipsip. 11U ruhu turu tula te hakamits ranoen e la sei nitoa nou ne ma tatei kapa nei. E moa koru ta poata te ga ski tara nihahuna i taren, nori u katun ti hatsunoni a ka te toatoa nu keisa i tanen na nori ti lui a nikoloto tara solonen.”

12A ka teka e poiena u katun tere Sunahan e gi tagala noa lasi, u katun te hengo hanige ier u ranga tere Sunahan ba te hamana hatagala ria tere Iesu.

13Ba lia u hengoeto u toa u ranga i Kolö ba te poiena i tar, “Alö go kolotein a ka teka: a barebana te kui beier e Sunahan ba te mater i romana tsi i murimuri, nori e gi sasala!”

Bu Namnamei tere Sunahan e poiena, “U mana koru! Nori e tatei husa ba ner a toukui pan i taren. Nu markato u niga ti katoe ien e tatei la gono mie ren.”

A poatan tangoho

14Ba lia u tareto u toa u koasi u hiaka, na ka te tara herei a katun e gumia turu koasi. Nonei e ka mei u hatan king u goul i bakunen nu toa u kilata u nou koru i limanen. 15Ba tana angelo e lakasa nama tara Luman Lotu Pan ba te ranga hapan uana tara katun te gumia turu koasi me poiena, “Alö go hakui u kilata i tamulö ba lö te harenge iem a kannou a tangoho, taraha a poatan tangoho e butu hakapa tara han i puta.” 16Ba katun te gumia turu koasi e hangats nena u kilata i tanen i puta ba te luena a kannou hoboto a tangoho.

17Ba lia u tareto a tana angelo te lakasama tara Luman Lotu Pan i To, na nonei e ka has mei u toa u kilata u nou koru.

18Ba tana angelo te tara kap nena u tula e butu nama tara makumun hats. Ba nonei e ranga hapan uana tara angelo te ka mei u kilata u nou koru me poiena, “Alö go hakui u kilata i tamulö ba lö te ngats sekilem u gerep tara kuin gerep i puta, taraha u gerep e tangoho hakapa!” 19Ba angelo e hakuiena u kilata i tanen i puta ba te ngats sekilena u gerep, ba nonei te lapo mena neien tara makum te pita bulbule ria u gerep. U gerep e haharoei nena u katun u omi, na makum te pita bulbule ria u gerep e haharoei nena a raharaha pan tere Sunahan. 20Ba nori e pita bulbule ria u gerep i ielesala tara taun, bu rahatsing turu katun ti mate e olo halakasa here nei a ramun olo te ruku hapopoia tara tohit a seilo na ningahangaha i tanen e popoia tara 300 kilomita.