Search form

Revelesin 15

A elahit a angelo

1Ba lia u tareto a tana hiharuts pan i Kolö: nonei a elahit a angelo ti ka mei a nitagala te gi hala meni a tohit a nomi i puta. Na poata te kapa noa u nomi teka, be moa lel ta nomi te ga butu romana i muriren. U nomi teka e hakape nou a raharaha tere Sunahan.

2Ba lia u tareto a ka te tara herei u tasi, ba te here hase nei u galas te hisohali gono mei u tula. Na lia u tara hasi u katun ti tagala saluheia tara ka a omi te toatoa na turu keisa i tanen na turu hiase tara solonen. Nori i tuolia i rehina u tasi te herei u galas ba te pile ner a man kan köma te here nei a gita te hala rien e Sunahan. 3Nori i kömei u köma tere Moses a katunun kui tere Sunahan nu köma tara Tunan Sipsip, ba te mar köma uar teka:

“O Tsunono, o Sunahan. Alö e tagala saluhem!

A man toukui i tamulö e pan koruna ba te niga sokuna.

Alö a king turu han hoboto.

U markato i tamulö e matskö koruna ne mana nitoana.

4O Tsunono, u katun hoboto e tatei matoutse rio lö ba te soloseie rio lö.

Alö peisa te niga nitoam na te goagonom.

U han hoboto e mi hatsunone riou romana lö, taraha nori i tarei a markato a matskö i tamulö.”

5Na i murina a ka teka alia u tarei a Luman Lotu Pan i Kolö na makum a goagono i tanen te kalata. 6Ba nori a elahit a angelona tara tohit a nomi e lakasa rima tara Luman Lotu Pan. U hasobu i taren e hiaka ba te gogoso nitoana. Nu lete goul i hapous pekori a man lumlumaren. 7Ba toa tara elahats a ka a toatoa e hala ranei a elahit a angelo a tohit a gotana goul. A man gotana teka i saputi a raharaha tere Sunahan nonei te toatoa nitoana. 8Bu ualesala na nitagala tere Sunahan e habutena u ruhu ba te saputena a Luman Lotu Pan. Ba te moana ta katun te ga antunan tasu romana tara Luman Lotu Pan antunana te kapa noa a tohit a nomi tara elahit a angelo.