Search form

Revelesin 16

U gotanan raharaha tere Sunahan

1Ba lia e Jon u hengoeto u toa u ranga pan te butuma i Luman Lotu Pan, ba nonei te ranga uana tara elahit a angelo me poiena, “Alimiu go na kis namia a tohit a gotanan raharaha tere Sunahan i puta!”

2Ba angelo tutun e na kis nena a gotana i tanen turu tsikitsiki. Bu pi u omi te kamits koru e butuna i tuanreir u katun ti ka mei a nikoloto tara ka a omi te toatoa na ti hatsunoni u keisa i tanen.

3Ba hahuoluna angelo e kis nena a gotana i tanen turu tasi. Bu tasi e palisina me here nei u rahatsing tara katun a mate, ba mamana ka hoboto ti kaia i tasi e mater.

4Ba hatopisana angelo e kis nena a gotana i tanen turu ramuniolo na turu mounu ramun ba nori e palis ria turu rahatsing. 5Ba lia e hengegu nonei a angelona turu ramun ba te poiena, “O Sunahan, alö a katun a matskö. Alö tu ka mam na lö te ka noa hasim i romana. A nihahuna teka te hala nemu lö e matskö koruna. 6Taraha, nori u katun u omi i atung hamatier u barebana i tamulö nu propet i tamulö bu rahatsing i taren e olo hakapana. Ba te here tale nei alö e hala uas ramien u rahatsing te gi ue ien. Nori e luer a nihahuna te popona turu markato u omi i taren.” 7Ba lia e hengoegu u toa u ranga te butuma tara makumun hats ba te poiena, “O Tsunono, o Sunahan. Alö e tagala saluhem! A nihahuna te hala nemu lö e matskö koruna ne mana nitoana!”

8Ba hatohatsina angelo e kis nena a gotana i tanen tara pitala bu hiski pan e skiena u tuanreir u katun. 9U katun e ski homir u hiski pan teka, ba nori e ranga homi koru ner e Sunahan te tsunonoia tara nomi teka. Kaba nori i ma habirits bani u markato u omi i taren ba te soloseier e Sunahan. E moa.

10Ba hatolimana angelo e kis nena a gotana i tanen turu gumgum u goagono tara ka a omi te toatoa. Bu kuhil e hakuhilena a han i tanen, bu kamits pan e butuna bu katun te har koru mer u kamits. 11Ba nori e ranga homi koru ner e Sunahan i Kolö, taraha nori i sagohi u kamits pan nu pi u omi. Kaba nori i ma habirits bani u markato u omi i taren.

U king e gono ria tara han i Amagedon

12Ba hatönomona angelo e kis nena a gotana i tanen tara ramun olo pan i Yupretis. Ba ramun teka e rakarakana bu kingir tara pala te purus nama a pitala te tatei aroho rima. 13Ba lia u tareto a topisa spirit a omi te tara herei a topisa kura. A toa e lakasama i runguna kukutsi pan na tai i runguna a ka a omi te toatoa na tai i runguna propet a gamogamo. 14Nori u spirit u omi koru ti tatei kato u mirakul. A topisa spirit teka i la u turu king turu han hoboto i puta. Nori i la sil te gi gono hoboto sil merien a pula turu Lan u Kapan tere Sunahan te tagala saluhena.

15“Hengo iam! Alia e songotei la hamous guma romana. A katun te kalata hitonina e ga sasala. Alimiu go heremi a katun te tara kap haniga nena u hasobu i tanen ba te ma tatei beloso neia i matana barebana.”

16Bu spirit u omi e gono hoboto rer u king tara toa makum te ngöeri Amagedon turu Ha-Hibru.

17Ba hatohitina angelo e kis nena a gotana i tanen i iasa. Bu toa u ranga pan e butu nama turu gumgum u goagono i iahana Luman Lotu Pan ba te poiena, “E kapa tala!” 18Bu kanaha e kanahana, nu gururu e gutsil hapan, na nun pan. A nun teka e pan balein u nun hoboto i manasa koru ba te noana i romana. 19Ba nonei a taun a kapan e takata kalakalana tara topisa makum, bu taun tara han hoboto e tarura hakapana. Be Sunahan e hakats pouts nena a taun a omi i Bebilon, ba nonei e kato here ranei u katun i tanen u katun te ue ier u wain u tagala te haharoei nena a raharaha pan tere Sunahan. 20Bu tolo hoboto e taia hakapar nu pokus hoboto has. 21Bu aisina tara langits e rus nama i kolö ba te rus uana turu katun, u ais pan ti popoia tara 50 kilogrem tara nitiama i taren. Bu ais teka e kato homi koru rena u katun, ba nori e ranga homi koru ner e Sunahan te hala mera meien a nomi teka.