Search form

Revelesin 17:12

12“Na maloto a kom te tare mula lö nori e haharoei ner a maloto a king te ma tsunono noari. Kaba nori e lue riou a nitsunono tara king tara tsitabubun poata puku ba te tsunono gono meriou a ka a omi te toatoa.