Search form

Revelesin 18

A taun pan i Bebilon e omi nou romana

1Na i murina a ka teka alia u tarei a tana angelo te koulma i Kolö. Nu ualesala i tanen e alesala soku u turu han hoboto i puta. 2Ba nonei e ku hapanina me poiena, “Nonei e omi nou romana. A taun a kapan i Bebilon e tarura nou romana. U mate u omi na mamana mar liliahanei e ka roa romana i tanen, na mamana mar apena a omi has. 3A taun teka e here nei a tahol te haua ranei a pal katun hoboto u wain u tagala te haharoei nena u markato u omi i tanen. U king tara han i puta i kato homi gono mei a tahol a hahaloku teka. Nu katunun hahol tara han i puta i lu hakapi a moni pan turu markato u omi i tanen.”

4Ba lia u hengoeto u tanu ranga te butuma i Kolö ba te poiena,

“Lakasa muma, u barebana i tar! La ba nemuma a taun teka! Nonei e kato uana tara tahol a hahaloku. Alimiu go ma kato homi gono memien. Alimiu e namos luemiu a nihahuna te lue noen.

5Taraha, u markato u omi i tanen e parapara koruna be Sunahan te hakats pouts nena a man markato i tanen.

6Alimiu go kato palis uam i tanen te kato uen i tamilimiu ba te palis hahuolemiu a man toa man markato man omi te katoe men. Nonei e kato homi a katun a para, ba limiu te palis hahuole men.

7Alimiu e hala ramo ien u kamits nu tori-tiama te popona tara solo pan na nikaka a niga te hala pouts menien a peisanen. Taraha, nonei e roron hatei nena a peisanen, ‘Alia a tetahol pan. Alia e moa te go amoba u. E moa ta nitiama te go butu iou romana i tar.’

8Kaba u nomi e butu noa has noa i tanen turu toa u lan: a himati na tori-tiama na bes pan. Na nonei e na hats hase roa turu tula. Taraha, a Tsunono e Sunahan te hahune noen e tagala koruna.”

9Nu king tara han i puta e tare riou romana u ruhu pan te kulupu uanou a taun i Bebilon teka ba nori te tabe sile roen, nori ti kato homi gono mer u katun tara taun teka. 10Nori e matoutse riou romana a nihahuna teka ba te tuol halehanar ba te poier, “Haromana koru tala a taun pan teka, a taun i Bebilon te ka mei a solo pan. A nihahuna i tanen e butu boroboro koru i iahana toa aua puku.”

11U katunun hahol tara han i puta e tabe sile ren romana ba te hahuri sil hase roen, taraha e moa lel ta katun te ga hole iou a man ka i taren. 12E moa ta katun te ga hole iou u goul i taren nu silva na hatu te hol seina nu mamanu mar labalaba u niga te hol seina, na mamana mar roei te hol seina, na mamana ka te kuieri u liho nu roei te hol seina nu baras na aien nu hatu u kihil. 13Na e moa ta katun te ga hole iou a ka te sohala gono meri a kannou na ka te hatser ba te masi hanigana nu uapi u soksoka, nu wain nu wel na palaua na wit na bulumakau na sipsip na hos na karis, na peisana katun has te hahol ner. 14U katunun hahol e poier romana, “A man ka man niga hoboto ti roron matesil korui a barebana tara taun teka e taia koru tala, na moni pan na hiharuts pan e taia has, ne moa koru lel tala te gi sabe lel menien!” 15-16Bu katunun hahol ti roron lui a moni pan tara taun teka e tuol halehana riou romana, taraha nori e matoutse riou a nihahuna i tanen. Na nori e tabe riou ba te hahuri has riou ba te poier, “Haromana koru tala a taun pan teka. U barebana i tanen i roron hasobu u hasobu u niga koru u lamelame na u marahi na u rörö, na i roron haka hasi a mamana ma tsi kalalan hitots i tuanreiren — u goul na ma tsi hatu te hol seina. 17-18Na mamana ka teka e taia has mei a toa aua puku!”

Bu kepten hoboto turu tolala nu boskru nu katun hoboto te kui ria i tasi te tuol halehanar romana ba te tarer u ruhu pan te kulupu uanou a taun. Ba nori e kur me poier, “E moa lel ta taun te ga popoia tara taun pan teka!” 19Ba nori te tsihasa sei nariou u koahu i bakuren ba te taber ba te hahurir ba te poier, “Haromana koru tala a taun pan teka. U katun hoboto te teier u tolala te hula lar i tasi i roron lu a moni pan tara taun teka. Na nonei e taia hakapa mei a toa aua puku!”

20Kaba alimiu u katunur i Kolö, alimiu go sasala sil iam te taia uanen. Na limiu u barebana tere Sunahan nu aposol nu propet e go sasala iam. Taraha, e Sunahan e hahuna rena romana u barebana tara taun teka tara man ka man omi ti kate ien i tamilimiu!”

21Ba toa angelo a tagala e luena a toa hatu pan me lapo nanen i tasi me poiena, “E kato has uana romana i iesana tara taun pan i Bebilon te lapo ba nariou, bu katun te ma antunan sabe lele roien. 22Na u ling tara gita na turu kohi na tara tuhil na mamana mar köma e ma hengo lele roi romana i iahana taun teka. Nu katunun kui tara mamana mar toukui e ma sabe lel raroi i iahana taun teka. Nu ling tara hatu te kono bulbuleri a wit e ma hengo lele roi i iahana taun teka. 23Ne moa lel te gi tara lel menoi u ualesala turu lam i iahana taun teka. Ne moa lel te gi hengo lel menoi u ranga turu mun tahol u hagou hitöl tsimus i iahana taun teka. U katunun hahol i tanen i ka mei a solo pan i puta, kaba u katun tara taun teka i gamoer u katun tara hun barebana hoboto i puta tara hirakö na turu matuna i taren. 24A taun teka i Bebilon e lue nou a nihahuna, taraha u rahatsing turu propet na turu katun tere Sunahan i sabeia i iahanen, nu rahatsing has turu katun hoboto ti atung ria i puta.”