Search form

Revelesin 19

1I murina a ka teka alia u hengo a ka te ling herei u ranga tara hun katun pan i Kolö ba te poiena, “Ara gi solosei e Sunahan! A Sunahan i tarara e lu poutsi rira, na nonei e ka mena a solo pan na nitagala pan! 2Turu kot i tanen nonei e tsimouena u ranga u mana na u ranga u matskö. Nonei e tsimou hakapi a tahol pan a hahaloku te kato homi mer u katun i puta turu markato u omi i tanen. E Sunahan e hahuna sile ien te atung hamate merien u katunun kui i tanen.” 3Ba nori e ku lelir me poier, “Ara gi solosei e Sunahan! U ruhu tara taun a kapan teka te kulupuna e ruhu sei nitoana tara mamana poata!” 4Bu 24 u katun u tsunono na tohats a ka a toatoa e hopue ria a peisaren i puta ba te hatsunoner e Sunahan te gumna turu gumgum u goagono ba te poier, “U mana koru ara gi solosei e Sunahan!”

A kannouna tara hitöl tara Tunan Sipsip

5Bu toa u ranga e butu nama turu gumgum u goagono ba te poiena, “Alimiu hoboto u katunun kui tere Sunahan, u katun papala nu katun pan has te matoutsemiu e Sunahan, alimiu go soloseie men!” 6Ba lia e hengoegu a ka te ling herei u ranga tara hun katun pan. E ling herei u tasi pan ne ling here hasi u gururu pan. Ba nori e poier, “Soloseiem a Sunahan i tarara te tagala saluhena. Taraha, nonei a king. Nonei te tsunono panina. 7Ara gi sasala koru ba te soloseie ren. Taraha, a poata tara hitöl tara Tunan Sipsip e Iesu Kristo e butu hakapa, na tahol i tanen te haharoei nena u katun tere Sunahan e kato hamatsköena a peisanen. 8E Sunahan e haniga te ga hasei meni a tahol teka u hasobu te hiaka koruna ba te gogosona.” U hasobu teka e haharoei nena u markato u niga turu katun tere Sunahan.

9Ba nonei a angelo e poiena i tar, “Alö go kolotein a ka teka: u katun ti hangö meri tara kannouna tara hitöl tara Tunan Sipsip e gi sasala.” Ba nonei e poe hasena, “Nonei u ranga hamana tere Sunahan teka.”

10Ba lia e hopuegu a peisar i puta i mounen ba te katsin hatsunone gen, kaba nonei e poiena i tar, “E moa te go kato u lö teka! Alia has a katunun kui tere Sunahan te kato has uamu lö, na ra u katun hoboto te pala uara tere Sunahan ba te pile kap nera u ranga hamana te harutein e Iesu. Alö go hatsunonei e Sunahan.”

Taraha, u ranga hamana te harutein e Iesu nonei a mouna a ka te haranga rena u propet tere Sunahan.

A katun te osaia tara hos a hiaka

11Na lia u tarei u Kolö e takalata ba toa hos a hiaka e ka. Na katun te osaia i tanen i ngöei a solonen A Katunun Hihipakok, na tana solonen A Katunun Rarangein u Mana. Tara poata turu kot nonei e tsimou hamatsköna, na tara poata te habutse nen a pula nonei e kato hamatskö hasina. 12A matanen e herei u tula te kulupu na nonei e ka mei u hatan king u para i bakunen. A toa solo i koloto nia i tanen na e moa ta katun te ga atei sile ien. Nonei a toa puku te atei sile nen. 13U hasobu u ngahangaha te haseien i haputöia turu rahatsing. Na tana solo ti ngöe ien nonei U Ranga tere Sunahan. 14U soldia turu amir i Kolö i kukutie ien ba te osa ria turu hos u hiaka me haseier u hasobu u hiaka u gogoso. 15Nu kilatan hiatatung u nou koru e kaia i runguna nonei a tsunono i taren na hapala e lakasama. Nonei e na takarasa sei menou romana a kilata teka u han hoboto ba nonei te tsunono hatagala ranoen. Nonei e na hahuna ranou u katun u omi ba te here noi a katun te pita bulbulena u gerep. U gerep e haharoei nena u katun u omi, na makum te pita bulbule ria u gerep e haharoei nena a raharaha pan tere Sunahan te tagala saluhena. 16Na turu hasobu u ngahangaha i tanen na i lagulagunen i koloto nia a solo teka: “A King Pan turu king hoboto na a Tsunono Pan turu tsunono hoboto.”

17Ba lia e taregu a toa angelo te tuolia tara pitala. Nonei e ku hapan u turu apena hoboto te tapa ria i iasa ba te poiena, “Alimiu go la muma ba te mi gono hoboto mua tara kannou pan tere Sunahan! 18Mi nou mia tara ben Tor u king nu soldia nu tsunono i taren, na tara ben Tor u hos nu katun ti osaia i taren, na tara ben Tor u katun hoboto, u katunun kui nu katunun hakui, u katun papala nu katun pan!”

19Ba lia e taregu nonei a ka a omi te toatoa nu kingir i puta nu ami i taren ba te gono hoboto siler te gi hiatatung gono menien a katun te osaia tara hos na ami i tanen. 20Na katun te osaia tara hos na ami i tanen i pile kapin a ka a omi te toatoa na propet a gamogamo has te kato mami a man mirakul i matana ka te toatoa. Nonei e gamori u mirakul teka u katun ti ka mei a nikoloto tara ka a omi te toatoa na ti hatsunono u turu keisa i tanen. Na ka a omi te toatoa na propet a gamogamo has i lapo ria i iahana kiou pan te saputena u tula u uahiahi u kapan koru. 21Ba katun te osaia tara hos e atung ranei u ami i taren u kilatan hiatatung te butuma i rungnen. Bu apena hoboto e nou hamasul ria tara benör u soldia teka ti mate.