Search form

Revelesin 20

1000 u hiningal

1Ba lia u tareto a toa angelo te koulma i Kolö ba limanen te pile nena a ki tara tamanana kiou te tsiruku nitoa uana i iogana ba te pile has nena a tsien a tiama. 2Ba nonei e pile kap nena nonei a kukutsi pan e Satan, ba te kitse nen antunana turu 1000 u hiningal. 3Ba angelo e lapo nanen tara kiou i iogana me hapiliena a tamana ba te kits hakarapote nen, be Satan e ma antunan gamo lel ranei u katun antunana te kapa noa romana u 1000 u hiningal. Na i murina te kapa noa romana u 1000 u hiningal, ba nonei te gamon hapuresier romana tara tsitabubun poata.

4Ba lia u tareto a man gumgum a man goagono nu katun ti gumia i taren. Ba nori e hala rari a nitagala te gi tsimou merien u katun. Ba lia e tara has regu a namnameir u katun ti ngats pagoter. U katun teka i roron rararein u ranga hamana te harutein e Iesu nu ranga tere Sunahan, na nori i ma hatsunonei a ka a omi te toatoa nu keisa i tanen. Na nori i ma hakoloto hasni a nikoloto i poleren na i limaren tara ka a omi te toatoa. Ba nori e toatoa poutsur me tsunono gono mer e Kristo antunana turu 1000 u hiningal. 5Nonei a pal katun teka te takei tutun ria romana tara tou mate. A palair u katun hoboto ti mate e ma toatoa pouts roi antunana te kapa noa romana u 1000 u hiningal. 6U katun te takei pouts roa tara poata tutun teka e sasala koru riou ba te moar ta ka ta omi i taren. Na tou mate hahuol e moa te go tatei kato homi merien u katun teka. Nori e pris roa romana tere Sunahan na tere Kristo, na nori e tsunono gono has meroen antunana turu 1000 u hiningal.

E Satan e kapa nou romana

7I murina te kapa noa romana u 1000 u hiningal, be Satan te na puresie riou romana tara karabus i tanen. 8Ba nonei te na gamo ranou romana u katun tara han hoboto i puta, u hun katun tere Gok mere Megok. E Satan e gono hoboto mera noien romana tara pula, u hiase i taren e para hapopona romana turu kotolana. 9Nori e takei hoboto riou ba te saputser a han a kapan a matskö ba te gono hahiser a han turu katun tere Sunahan na taun has te ngil koruena e Sunahan. Kaba u tula e koul nama romana i Kolö ba te hats ranoen, nori a pala tere Satan. 10Be Satan, te gamogamo ren, te lapo toatoa naroa romana i iahana kiou pan te saputena u tula u uahiahi u kapan koru. Tara han teka e lapo mam raroa a ka a omi te toatoa na propet a gamogamo, ba i murimuri be Satan te toan lapo ner.

U kot u kapan tere Sunahan

11Na lia u tarei u toa u gumgum u hiaka u goagono ne Sunahan te gumia i tanen. Bu kolö nu puta e bus ba ner a matanen, me moa lelina ta han i taren. 12Na lia u tara hasi u mate ti tuolia i matane Sunahan, u katun papala nu katun pan has. Ba man buk e palatse ier. Nu tanu buk i palata hasi, u bukuna tara nitoatoa. Bu mate e kot merari a man ka ti koloto nia tara man buk, a man ka ti katoe men i puta. 13Bu katun ti mateia i tasi e butu poutsur, nu katun hoboto ti mate i takei pouts. Ba nori hoboto e kot merari a man ka ti katoe men i puta. 14Ba Tou Mate na Han turu Mate e lapo raria i iahana a kiou pan te saputi u tula pan. A kiou teka nonei a hahuoluna a tou mate. 15Bu katun a soloren ti ma koloto ria turu bukuna tara nitoatoa te lapo raria i iahana kiou teka te saputi u tula.