Search form

Revelesin 21

U kolö u tsimus nu puta u tsimus

1Ba lia u tareto u kolö u tsimus nu puta u tsimus. U kolö mam nu puta mam e tia hakapa tala, na e moa lel has tu tasi. 2Ba lia u tareto a Taun a Goagono, a Jerusalem a tsimus, ba te lakasa ba nenama i Kolö te kana e Sunahan me la puta nama. Nonei e taratara haniga herei a tahol te hitöl mena a tson i tanen ba te hase iena a man hasobu a man niga. 3Ba lia e hengoegu u ranga pan te butuma tere Sunahan te gumia turu gumgum u goagono me poiena, “Tara iam. A luma tere Sunahan e ka gono tala merena u katun. Nonei e ka gono mera noen ba nori te katun uariou i tanen. Ne Sunahan noa has te ka gono mera noen. 4Ba nonei te hasokolei ranoen. Na e moa lel ta tou mate na ta nitatagi nu tabe nu kamits. Taraha, a nikaka mam e tia hakapa tala.”

5Ne Sunahan te gumia turu gumgum u goagono e poei, “Alia e kato hatsimus talegu a mamana ka.” Ba nonei e poe hasena i tar, “Alö go kolotein a man ka teka, taraha u ranga teka e matsköna ne mana hasina.” 6Ba nonei e poiena i tar, “E kapa tala! Alia a hatania na kapakapa. Alia e hale gou u ramun tara katun te makana tara kioun ramununa tara nitoatoa, ne moa ta hol. 7A katun te tagala saluhena a nomi e lue nou a man ka teka. Na alia e Sunahan uagou i tanen ba nonei te pien uanou i tar. 8Kaba u katun u bulbulu, na pala te hahamanar, nu katun te hakats homir, nu katun u hihipuli, nu katun u tsiktsikolo na hahaloku, nu katun u matuna, nu katun te hatsunoner u keisa, nu katun u gamogamo — a han i taren e kana romana i iahana kiou pan te kulupuna u tula u uahiahi u kapan koru. A ka teka nonei a hahuoluna a tou mate.”

A Jerusalem a tsimus

9Na toa angelo e la uama i tar. Nonei a toa tara elahit a angelo ti ka mei a tohit a gotana ti saputi a tohit a nomi te kato homir u katun. Ba nonei e poiena i tar, “Lama, ba lia te na harutse goi lö a Tahol tara Tunan Sipsip.” 10Na lia u kaia turu Namnamei tere Sunahan ne herei nonei a angelo e soata menai lia turu toa u pokus pan koru. Ba nonei e harute noi lia a han i Jerusalem a taun a goagono te koulma tere Sunahan i Kolö. 11A taun teka e alesala mei u ualesala tere Sunahan. Nonei e kankanaha herei a hatu a tsaspa te hol sei koruna ba te tara butu here nei u galas. 12A taun e ka mei a ololo pan a pia koru te hahisen ba te ka mena a 12 a tamana i tanen, na 12 a angelo i taratara kapin a man tamana. Na turu tamana i koloto nia a solor a 12 a hun katun tara barebanar i Israel. 13Topisa tamana i kaia tara pala te purus nama a pitala, na tana topisa i pal saut, na tana topisa tamana i kaia i pal not, na tana topisa tara pala te tsirukuna a pitala. 14A ololo tara taun teka i hatakeia i ieluna a 12 a hatu ti koloto nia u solona a 12 a aposol tara Tunan Sipsip.

15Nonei a angelo te ranga meio lia e ka mei u toa u roein tutuna u goul ba te katsin tune iena a taun na ololo i tanen nu tamana tara ololo. 16A angelo e tunei a taun u roein tutuna i tanen, ba ningahangaha tara taun e antunana tara 2400 kilomita. Na nitatabala i tanen e kato has u i iesana ba te antunana tara 2400 kilomita. Na te la sei uen e antuna hasia tara 2400 kilomita. 17Ba angelo e tuna hasena a ololo ba te pia hapopona tara 36 a ngaha, te mar tuna uanen. 18A ololo teka i kuiei a hatu a tsaspa, na man ka i iahana taun i kuiei a goul a niga habong ba te tara butu here nei u galas. 19Na i kopina ololo tara taun e ka mei a mamana mar hatu a niga te hol seina. A hatu tutun e ngöeri a tsaspa, na hahuol e ngöeri a sapaia ba te ruruhanana, na hatopisa e ngöeri a aget ba te hiakana, na hatohats e ngöeri a emeral ba te bibilina. 20Na hatolimana hatu a niga teka e kolkolotona ba te ngöeri a onikis, na hatönomo e mararana ba te ngöeri a konilian, na hatohit e ngöngöanana ba te ngöeri a krisolait, na hatoal e bibil here nei u tasi te kakahina ba te ngöeri a beril. Na hatosiena hatu a niga teka a solonen a topas ba te ngöngöana halhalina, na hamaloto a solonen a krisopres ba te bibil ngöngöanana, na hamaloto na toa a solonen a haiasin ba te ruruhana halhalina, na hamaloto na huol a solonen a ametis ba te marahina. 21A 12 a tamana tara ololo i kuiei a 12 a hatu a perpererena i tasi te hol seina te ngöeri a pel. A toa tamana i kuiei e na toa e na pel ba te kato talasina. Na kalana i iahana taun teka i kuiei a goul a niga habong ba te tara butu here nei u galas.

22Na lia u ma tarei ta luman lotu i iahana taun teka, taraha a Tsunono e Sunahan te tagala saluhena na Tunan Sipsip nori e hereri a luman lotu i tanen. 23Na taun e ma ngile noi a pitala na tsihau te ga piri u i tanen, taraha u ualesala tere Sunahan e piri nitoa uanou i tanen, na Tunan Sipsip e here noi u lam i tanen. 24A man hun katunur i puta e lala meriou romana u ualesala te alesala nama tara taun teka, nu kingir i puta e la meriou romana a hiharuto na nikapan i taren i iahanen. 25U tamana tara taun teka e kalata nitoa riou romana. E moa te gi tatei hapili lel menien. Ne moa has nou ta bong teka. 26A nikapan na mamana ka a niga turu hun katunur i puta e la meriou romana i iahana taun teka. 27Kaba e moa koru te gi tasu u romana a ka a omi na katun a katokato homi na katun a gamogamo i iahana taun teka. U katun peisa a soloren ti koloto ria i iahana u bukuna tara nitoatoa tara Tunan Sipsip te tatei tasu riou romana i iahana taun teka.