Search form

Revelesin 22

1Na a angelo e hatare melia a ramun olona tara nitoatoa. Nonei e kankanaha herei u galas u niga me olo nama turu gumgum u goagono tere Sunahan na tara Tunan Sipsip. 2Ba nonei e olo gala silana i gusuna a kalana tara taun a tsimus i Jerusalem. Na i hula rehina u ramun e kaia a man roeina tara nitoatoa te roron huana tara man toa man tsihau hoboto, antunana tara 12 a poata tara man toa man hiningal. Na kala i taren i kato haniga poutsir a man hun barebana. 3A man ka te korupakö rena e Sunahan e moa te gi ka uen romana tara taun teka.

U gumgum u goagono tere Sunahan na tara Tunan Sipsip te ka noa tara taun teka, nu katunun kui i tanen e hatsunone roen. 4Nori e tare riou a matanen, na solonen e ka noa i poleren. 5E moa lel nou ta bong, na nori e ma ngil lele roi tu lam na pitala, taraha a Tsunono e Sunahan nonei e ualesala uanou i taren. Ba nori te here roi u king ba te pan nitoa riou.

E Iesu e la nama romana

6Ba angelo e poiena i tar, “U ranga teka e matsköna, e mana koruna. Na a Tsunono e Sunahan te haranga rena u propet e hale iema a angelo i tanen te go mi hatara merien u katunun kui i tanen aha te ga butu boroboro iou.”

7Be Iesu e poiena, “Hengo! Alia e la boroboro guma romana. A katun te hengoena u ranga turu buk teka e ga sasala, taraha u buk teka e hatei nena a man ka te butu nou romana.”

8Alia e Jon. Alia nonei tu hengo na tu tarei a man ka teka. Poata tu hengo hakape ien lia na tu tara hakape ien lia, ba lia e tuhopu natoa i mouna a angelo te harutei lia a man ka teka te go hatsunono u lia i tanen. 9Ba nonei e poiena i tar, “Alö go ma kato uai teka! Alia has a katunun kui tere Iesu, alia na To na man hahatoulana i tamul To u propet, na pala hoboto te hengoer u ranga turu buk teka. Ara hoboto u katunun kui tere Iesu. Alö go hatsunono e Sunahan!” 10Ba nonei e poe hasena i tar, “Alö go ma hamousei u ranga turu buk teka te hatei nena a man ka te butu nou romana, taraha a poata te butu hamana noien e sukusuku nama. 11A katun a omi e kato homi noa las nou, na katun te hakats hakorkorianana e hakats hakorkoriana noa las nou. Na katun a niga has e niga noa las nou, na katun a matskö e matskö noa las nou.”

12Ne Iesu e poe hasi, “Hengo! Alia e la boroboro guma romana. Alia e la meguma romana a man hamatana ba lia te palise gou a man toa man katun hoboto a ka ti katoe men i puta, a hamatana a niga tara katun a niga na hamatana a omi tara katun a omi. 13Alia a hatania na kapakapa. Alia te ka hoboto gua tara mamana poata.”

14U katun te hengoer u ranga tere Sunahan e kato hagogoser a markato i taren, te kato uana a katun te galusena u hasobu i tanen. Nori e gi sasala, taraha nori e tatei tasu ria tara tamana tara taun ne tatei nou ria tara hua turu roeina tara nitoatoa. 15I ielesala tara taun te ka ria u katun te hakats homir, nu katun u matuna, nu katun u tsiktsikolo nu hahaloku, nu katun u hihipuli, nu katun te hatsunoner u keisa, nu katun hoboto te ngiler u gamo na te raranga gamogamor.

16Be Iesu e poiena, “Alia e Iesu u hale iema a angelo i tar i tamulö te ga na hatei meni a hun barebana i tar a mamana ka hoboto teka. Alia tu katoi e Devit, na lia e hatubuna has gua i tanen. Alia e heregi a tounlan te kulupu hapanina.”

17U Namnamei tere Sunahan e poiena, “La muma.”

Na hun barebana tere Iesu te hereri a tahol te katsin töle nen e poier, “La muma.”

Na katun te hengoena a ka teka e ga poe hasi, “La muma.”

La muma, a barebana hoboto te makar. U katun hoboto te ngilir e mi tatei ue ier u ramununa tara nitoatoa, ne moa ta hol.

A kapakapana u rangana turu buk

18Alia e ranga hatagala meregu u barebana hoboto te hengoer u ranga turu buk teka: te spanena romana ta toa ta katun tu tana tu ranga turu ranga teka, be Sunahan te hala hase neien romana a man nomi te hatei nena u buk teka. 19Na te lu ba nena romana ta katun tu toa tu ranga turu buk teka, be Sunahan te lu ba has nena romana a makum i tanen turu roeina tara nitoatoa na tara Taun a Goagono teka, te hatei nena u buk teka.

20Nonei te hatei nena te mana uana a man ka teka e poiena, “U mana koru, alia e la boroboro guma romana!”

Bara. Lama, o Iesu a Tsunono!

21A Tsunono e Iesu e tatei taguhu rena a barebana hoboto i tanen. U mana.

E kapa tala.