Search form

Revelesin 3

U ranga te la u i Sadis

1Nonei a katun tu tarei lia e ranga lel me poiena i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepietokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Sadis:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te ka mena u tohit u Namnamei tere Sunahan na tohit a pitopito. Alia e atei silegu a toukui i tamilimiu. Na lia e atei sil hasegu alimiu e heremi a katun a mate, noahasina te poe menari u katun alimiu e toatoamiu ba te tagalamiu. 2Kalata iam! Kato hatagale iam a ka te ka noana. E namos tia nitoana. Alia u sabe e moa ta toa ta toukui i tamilimiu te go kapa hanigaia i matana Sunahan i tar. 3Alimiu go hakats pouts niam u hihatuts tu hengo mame iam limiu. Kukutie iam ba te tori-tsuga namiu u markato u omi i tamilimiu. Te ma tagule moia limiu, ba lia te songots la uaguma i tamilimiu ba limiu te ma atei sile moi a poata te la guma romana lia. 4Kaba ma tsi palabir a ma tsi katun i tamilimiu i Sadis e ma kato homiri. Nori e ka gono merio romana lia ba nori te ma ka meri romana u hasobu u korkoriana te haharoei nena u markato u omi. E moa. Nori e ka gono merio romana lia ba te haseier romana u hasobu u hiaka u gogoso, taraha nori e roron kato hanigar. 5A katun te tagala saluhe nanou a nomi e haseie nou u hasobu u hiaka teka. E moa koru te go tatei busa ba menai lia a solonen turu bukuna tara nitoatoa. Alia e hateie gou e Tamar nu angelo u goagono i tanen nonei a katun i tar teka.

6“A katun te antunan hengona e ga hengo hanigei a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man pal katun tere Iesu.”

U ranga te la u i Piladelpia

7Na nonei a katun e poe hasi i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepeitokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Piladelpia:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te goagonona ba te ranga hamanana. Alia e pile negu a ki tere Devit a King i manasa. Alia te kalatsegu a tamana kaba e moa ta katun te ga tatei hapilie ien. Na lia te hapilie gen ba te moana ta katun te ga kalatse ien. 8Alia e atei silegu a toukui i tamilimiu. Alia e atei silegu alimiu e ka memiu a tsitabubun nitagala tun ba limiu te kukute noa hasemiu u hihatuts i tar ba te ma holis nami lia. Ba lia te kalatsegu a tamana i matamilimiu ba te moana ta katun te ga pilien. 9Hengo iam! Nonei a pal katun tere Satan e gamor ba te poier nori u Jiu. Kaba e moa. Nori e ma Jiuri. Na lia e hala mera goien i tamilimiu, ba nori te hakena puta roa i matamilimiu ba te atei sile riou alia e tatagi rago limiu. 10A poata a omi e butu noa romana tara han hoboto i puta, ba nonei te torohanena romana u katun hoboto. Kaba lia e hatongo kap ragou romana limiu tara nomi teka, taraha alimiu e roron hengoemiu u ranga i tar, noahasina te omi merari u katun alimiu. 11Alia e la boroboro guma romana. Alimiu go pile hakarapoto niam a ka te ka memi limiu. U katun u omi e namos lu ba ner a prais i tamilimiu. 12A katun te tagala saluhe nanou a nomi, alia e kato here nago ien a tul pan i iahana Luman Lotu Pan tara Sunahan i tar. Nonei e ma tatei la ba nanoi a makum a niga teka. Na lia e koloto nagia romana i tanen a solo tara Sunahan i tar na solona taun tara Sunahan i tar — i Jerusalem a tsimus te koul nama romana tere Sunahan i Kolö. Na lia e koloto has nagia romana i tanen a solo a tsimus i tar.

13“A katun te antunan hengona e ga hengo hanigei a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man pal katun tere Iesu.”

U ranga te la u i Leodisia

14Na nonei a katun e poei i tar, “Alö go koloto meni u ranga teka tara tson pepeitokap tara pal katun te hamana uar tere Iesu te ka ria tara taun i Leodisia:

“U ranga teka nonei u ranga tara katun te ngöeri ‘U Mana,’ a katun te ranga hamana nena e Sunahan. Nonei a mouna a mamana ka hoboto te habuti e Sunahan. 15Alia e atei silegu a toukui i tamilimiu. Alia e atei silegu alimiu e ma boutmi ne ma hiski hasmi. Alia e ngilegu alimiu go bout iam tsi alimiu go hiski iam. 16Kaba alimiu e heremi u ramun u hiski nu bout te hisohalina. Alimiu e ma bout korumi na limiu e ma hiski koru hasmi. Ba lia te pu ba ragoi limiu a rungur. 17Taraha, alimiu e poemiu, ‘Alam e ka mem a moni a para. Alam e ka haniga korum ba te ma ngilemi ta tan ta ka lel.’ Kaba alimiu e ma atei silemi alimiu e heremi u katun te moa korur ta toa ta ka, na limiu e ka homi korumiu popona te gi tatagi meri u katun alimiu. Na limiu e here hasemi a katun te matakiauna na te belosona. 18Alia e ranga gono mera golimiu, alimiu go tori-tsuga niam u markato u omi ba te la uamuma i tar, ba lia te kato haniga koru ragoa limiu i matane Sunahan. Alimiu go hole mia ta goul i tar, a goul te gogoso nitoana, ba limiu te toan ka memou a man ka man niga hamana. Hol hase iam u hasobu u hiaka ba te kopo kap nami u beloso i tamilimiu. Ba limiu te hol hasemiu tu meresin i tar ba te hake mia i matamilimiu, ba limiu te toan tara poutsmiu. 19Alia e hahuna regu ne kato hamatskö regu u katun te ngil regu lia tara poata te kato homi rien. E kato uana teka ba limiu te hakats hapara namiu a markato i tamilimiu ba te tori-tsuga namiu u markato u omi. 20Hengo iam! Alia e tuol gia tara tamana ba te ngögu. Te hengo mareiena a katun a mar ranga i tar ba te kalatsena a tamana, alia e tasu goa i luma i tanen ba lam te nou hobotom. 21A katun te tagala saluhe nanou a nomi, alia e haniga nagou te ga gum gono mene ien lia turu gumgum u goagono i tar, te mar gum gono has mena gilia e Tamar turu gumgum u goagono i tanen, taraha alia tu tagala saluhein a nomi.

22“A katun te antunan hengona e ga hengo hanigei a ka te hatei nena u Namnamei tere Sunahan tara man pal katun tere Iesu.”