Search form

Revelesin 4

E Jon e tarei a man ka i Kolö

1I murina a ka teka, alia e Jon u tarei a tamana te takalataia i Kolö.

Bu ranga te ranga uama i tar i mam te herei a tuhil e poiena, “La uama i iasa teka, ba lia te hatare goi lö a ka te ga butu koru moto iou.” 2Na i teka puku alia u kaia turu Namnamei tere Sunahan. Ba lia e taregu a toa gumgum a goagono i Kolö na lia u tara hasi e Sunahan te gumia i tanen. 3Nonei e alesala herei u hatu u niga koru te ngöeri a tsaspa na konilian. Na toa butou e ka hasia i ieluna u gumgum u goagono me taratara here nei a hatu a bibil te ngöeri a emeral. 4Nu 24 u gumgum i hahisin u gumgum u goagono tere Sunahan, nu 24 u katun u tsunono i gumia tara gumgum teka. U hasobu i taren e hiaka na nori i ka has mei u hatan king u goul i bakuren. 5U kanaha e butuma turu gumgum u goagono tere Sunahan, nu gururu nu gutsil has. Nu tohit u bito i kulupuia i matana u gumgum u goagono. Nori u tohit u Namnamei tere Sunahan. 6I matana u gumgum u goagono e ka hasia a ka te taratara herei u tasi ti kuiei u galas u tarabutu.

Ne ka hasia a tohats a ka a toatoa te saputu mei u mata i mam na i murimuri. Nori i hahisin u gumgum u goagono. 7A toa ka a toatoa e tara herei a laion. Na hahuol e tara herei a tunan bulumakau. Na hatopisa e ka mei u pole te herei a katun. Na hatohats e tara herei a manu te tapana. 8A tohats hoboto a ka teka i ka mei a man tönomo a man pakapaka, na nori i saputu has mei u mata i tuanreiren na i iahana u pakapaka has. Nori i köma nitoa has mei a lan na bong ba te mar köma uar teka:

“Goagono, goagono, goagono nonei a Tsunono e Sunahan te tagala sokuna. Nonei e ka mam ne ka hasina i romana, na nonei e la has nama romana i murimuri.”

9Nori a tohats a ka a toatoa teka i roron solosei e Sunahan me hapane ren ba te haniga uar i tanen, nonei te gumia turu gumgum u goagono ba te toatoa nitoana. 10-11Na tara mamana poata ti markato uen teka, bu 24 u katun u tsunono e hopue ria a peisaren i puta i matana e Sunahan te toatoa nitoana ba nori te hatsunone ren. Na nori i lapoin u hatan king i taren i matana u gumgum u goagono me poier,

“O Tsunono i tamulam. O Sunahan i tamulam. E matsköna te go

ka meni lö a solo pan na nikapan na nitagala.

Taraha, alö tu habuti a mamana ka hoboto. Turu ngil i tamulö ti butu sila ien ba te kar.”