Search form

Revelesin 5

A pits pepa na Tunan Sipsip

1Na lia e Jon u tarei a toa pits pepa tara limane Sunahan tara pal matou te gumia turu gumgum u goagono. Nonei u pits pepa teka i koloto nia i hihapala, na i harokoto kap nai u tohit u kan harokotokap. 2Ba lia te taregu a toa angelo a tagala te ranga hapan me poiena, “Esi te ka mena a nikapan ba te antunan lukapa nena u kan harokotokap ba te palatsena u pits pepa?” 3Na e moa ta toa i Kolö na tara han i puta na tara han turu mate te ga antunan palatein u pits pepa ba te tarana i iahanen. 4Ba lia e tabe hapan megu e moa ta katun te ga ka mei a nitsunono te ga palata menien a pits pepa teka ba te rutse nen. 5Ba toa turu katun u tsunono e poier i tar, “Ma tabei. Ruto! A katun te ngöeri a Laion tara pal katun tere Juda e tagala saluhein a hiatatung. Nonei e Iesu a hatutubunei pan tere Devit a King, na nonei te antunan lukapa nena a tohit a kan harokotokap ba te palatsena a pits pepa!”

6Ba lia e tara hasegu a toa Tunan Sipsip te haharoein e Iesu. Nonei e tuolia i gusur a tohats a ka a toatoa nu katun u tsunono na i rehina u gumgum u goagono. A Tunan Sipsip e tara herei a ka ti atung hamati me toatoa poutsuna. Nonei e ka mei a tohit a kom nu tohit u mata te haharoein u tohit u Namnamei tere Sunahan te hala meri e Sunahan tara mamana han hoboto i puta. 7Ba nonei e na luena a pits pepa tara pal matou i limane Sunahan te gumia turu gumgum u goagono. 8Tara poata te katoe ien a ka teka, ba tohats a ka a toatoa nu 24 u katun u tsunono e hopue ria a peisaren i puta i matana Tunan Sipsip. Nori i ka hoboto mei a man kan köma te ngöeri a hap na man gotana goul i saputi a ka te ngöeri u insens. U insens e masina tara poata te hatse rien ba te haharoei nena u katun tere Sunahan te singo uar i tanen. 9Ba nori e köme ier u toa u köma u tsimus me poier tara Tunan Sipsip:

“Alö e ka mem a nitsunono te go lu meni lö a pits pepa ba te lukapem u kan harokotokap i tanen.

Taraha, nori i atung hamatio lö nu rahatsing i tamulö e sakahis meri u katun tere Sunahan, u katun tara hun katun hoboto i puta

nu mar ranga hoboto na han hoboto.

10Na lö u kato rien u pris te gi taguhu e Sunahan i tarara, nu king has. Ba nori te tsunono roa i puta.”

11-12Ba lia u tareto u angelo u para koru te ma antunan ase rari ba te tuol hahiser u gumgum u goagono na tohats a ka a toatoa nu katun u tsunono. Ba lia u hengoeto ti köma hapan uen me poier,

“E matsköna te go ka meni a Tunan Sipsip ti atung hamati a nitsunono na mamana ka a niga na niatei na nitagala.

Na e nigana te hapan mena roien a mamana ka ba te soloseie ren ba te haniga uar i tanen!”

13Na lia u hengi ti ranga u a mamana ka hoboto i Kolö ni puta ni han turu mate na i tasi — a mamana ka hoboto te habuti e Sunahan tara mamana han. Ba nori e poier,

“E Sunahan te gumna turu gumgum u goagono na Tunan Sipsip i tanen e ka mer a solo pan na nitagala pan. A mamana ka hoboto e gi haniga nitoa u i taren ba te hapan nitoa raren!”

14Ba tohats a ka a toatoa e hatanganar me poier, “U mana!” Bu katun u tsunono e hopuer a peisaren i puta me hatsunone ren.