Search form

Revelesin 6

U kan harokotokap

1Be Jon e poiena, “Alia u tarei a Tunan Sipsip te lukapi a hatoa tara tohit a kan harokotokap. Ba lia e hengoegu a toa tara tohats a ka a toatoa ba te poiena, “Lama!”, nu ranga i tanen e ling herei u gururu. 2Ba lia e taregu a hos a hiaka. Na ka te osaia i tanen e ka mei a maltohu, na nori i hale ien a mar hata tara king. Ba nonei e lana me na tagala saluhena.

3Ba Tunan Sipsip e lukapena a kan harokotokap a hahuol, ba lia e hengoegu a hahuoluna ka a toatoa ba te poiena, “Lama!” 4Ba tana hos a rörö koru e butu nama. Na ka te osaia i tanen i halan a nitagala te go habutu menien a pula i puta te gi atung hamate meri u katun a palai. Na nonei i hala hasei a toa kilatan hiatatung pan.

5Ba Tunan Sipsip e lukapena a kan harokotokap a hatopisa, ba lia e hengoegu a hatopisana ka a toatoa ba te poiena, “Lama!” Ba lia e taregu a hos a ruruhana, na ka te osaia i tanen e pilein a skel i limanen. 6Ba lia e hengoegu a ka te ling herei u ranga i gusuna a tohats a ka a toatoa ba te poiena, “A kannou e ma antuna nei, na barebana e hole rien a moni pan. A toa beret e holeri a hihol turu toa u lan, na topisa bali beret e hol haseri a hihol turu toa u lan. Kaba alö go ma kato homiei u wel na wain.”

7Ba Tunan Sipsip e lukapena a kan harokotokap a hatohats, ba lia e hengoegu a hatohatsina ka a toatoa ba te poiena, “Lama!” 8Ba lia e taregu a hos a ngöngöana, na ka te osaia i tanen i ngöei a Tou Mate, na Han turu Mate e murimuri hasukusukuia i tanen. Ba nori e hala reri a nitagala te gi kato hamate meri u katun a man ka teka: a pula na bes na nimate na ka a hie. U katun hoboto i puta i katori a tohats a pala, ba toa pala te mater ba topisa pala te toatoar.

9Ba Tunan Sipsip e lukapena a kan harokotokap a hatolima. Ba lia e taregu a man namnamei turu katun i kopina a makumun hats tara Luman Lotu Pan turu Jiu. U katun teka i atung hamate merai ti hamana uen turu ranga tere Sunahan, na ti hatei menien e Sunahan. 10Ba nori e ku hapanir me poier, “O Tsunono, alö te pan korum tara mamana ka, na alö a goagono na lö hamana. U lahisa u poata lel te ka noana ba lö te toan hakape mou a nomi turu katun i puta ba te katoem a hipou i taren ti atung hamate merien lam?” 11Ba nori hoboto e hala reri u hasobu u hiaka ba nori e hatei reri te gi gamon hahaloso uen, antunana te onotona u mun toulana i taren, u katunun kui tere Iesu. Taraha, nori e gi atung hamate hasir, te kato has u u katun teka ti mate mam.

12Ba lia e taragu tara poata a Tunan Sipsip e lukapi a hatönomona kan harokotokap. Ba toa nun pan e butuna, ba pitala e butu haruruhanana me here nei u labalaba u ruruhana, bu saloboto tara tsihau e butu haröröna me here nei u rahatsing. 13Bu pitopito i iasa e rus uar i puta, me hereri u hua u kokobu te rusuna turu roei te gasena a lomolomo a tagala. 14Bu kolö e tia hakapana me here nei a ka te pitse ier. Bu mamanu pokus na mamana tolo has e sula ba ner a makum i taren. 15Bu katun i puta e mous talar — u king nu katun pan nu tsunono turu soldia, nu katunun moni, nu katun u tagala, nu katunun kui, nu katunun hakui. U katun hoboto i mousia turu kiou na i murina u hatu tara pokus. 16Ba nori e ku uar tara pokus na turu hatu me poier, “Rus muma i ielumulam ba te hamous ramia lam tara matane Sunahan te gumna turu gumgum u goagono, ba te hamous ramia lam tara raharaha pan tara Tunan Sipsip. 17Taraha, u Lan Pan te gi hahuna merien u katun e butu hakapa, na e moa ta katun te ga antunan karasa iou.”