Search form

Revelesin 7

U katunur i Israel u hiase i taren te popoia turu 144,000

1I murina a ka teka alia u tarei a elahats a angelo i tuolia tara tohats a makum tara han i puta. Nori i pile poutsin a tohats a lomolomo tara han i puta, ba te moana ta lomolomo te ga bahu u i tasi na tu toa tu roei na ta toa ta makum i puta. 2Na lia u tarei a tana angelo e la seima tara pala te purus nama a pitala, na nonei e ka mei a kan koloton nitsunono tere Sunahan te toatoana. Ba nonei e ku hapanna tara elahats a angelo te halari e Sunahan a nitagala te gi kato homi menien u tsikitsiki nu tasi. 3Ba angelo teka e poiena, “Alimiu go ma kato homiemi u tsikitsiki tsi u tasi tsi a roei antunana te go hopu kap meni lam a nikoloto tere Sunahan i poler u katunun kui tere Sunahan.” 4-8Na lia u hengi u hiase turu katun ti hopu kapin a nikoloto tere Sunahan i poleren. U hiase e popoia turu 144,000 turu Jiu — u katun tara 12 a hun katunur i Israel. U hiase tara man toa man hun katun e kato uana teka:

Juda

Ruben

Gat

Aser

Naptali

Manesa

Simion

Livai

Isaka

Sebiulan

Josep

Bentsamin

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

12,000

U gono u kapan turu katun

9I murina a ka teka alia u tarei u katun u para koru ti gono hoboto, me moa koruna te gi antunan ase merien. Nori i lama tara han hoboto i puta — tara hun katun hoboto na turu mar ranga hoboto. Ba nori e tuol ria i matana u gumgum u goagono tere Sunahan na i matana Tunan Sipsip. Nori i ka mei u hasobu u hiaka ba te ka mer u kalan roei i limaren. 10Ba nori e ku hapanir me poier, “A Sunahan i tarara te gumuna turu gumgum u goagono na Tunan Sipsip i tanen i lu pouts meri ra tere Sunahan!” 11-12Bu angelo hoboto e tuol hahis ner u gumgum u goagono nu katun u tsunono na tohats a ka a toatoa. Bu angelo e hopuer a peisaren i puta i matana u gumgum u goagono me hatsunoner e Sunahan me poier, “U mana. E nigana te go ka meni a Sunahan i tarara a nisasala na solo pan na niatei na nitsunono na nitagala, na mamana ka e tatei haniga uar i tanen ba te hapane ren tara mamana poata hoboto. U mana!”

13Ba toa turu tsunono e rangatse nolia me poiena, “Alö e atei silem eresi u katun teka te ka mer u hasobu u hiaka ni me ti la men?”

14Ba lia e poiegu i tanen, “E moa, a tsi tsunono. Alö go hateie molia.”

Ba nonei e poiena i tar, “Nori u katun teka ti tapirakaia tara poata tara kamits pan. Nori i galus hahiaki u hasobu i taren turu rahatsing tara Tunan Sipsip. 15Ba nori e tuol ria i matana u gumgum u goagono tere Sunahan, ba te kui beren tara mamana poata, tara lan na bong, i iahana Luman Lotu Pan i tanen. Ba nonei te haka ranen i rehinen ba te hatongo kap ranen. 16Nori e moa koru te gi tatei bes lel u na te gi tatei maka lel u. Na pitala na saha ka a hiski e ma tatei ski rano ien romana. 17A Tunan Sipsip te taratara kap ranoen, nonei te kana i rehina u gumgum u goagono tere Sunahan. Nonei e peigi mera noien turu kioun ramun te hala ner a nitoatoa. Ne Sunahan e hasokolei nitoa ranoen.”