Search form

Revelesin 8

A hatohitina kan harokotokap

1Tara poata te lukapeia a Tunan Sipsip a hatohitina kan harokotokap tara pits pepa, a ke kokomoto koruia i Kolö antunaia tara pal hap aua. 2Ba lia e taregu a elahit a angelo te roron tuol ria i matana e Sunahan. Ba nori i hala reto a tohit a tuhil.

3Na tana angelo te ka mei a kan hongon insens a goul e mi tuolia i rehina makumun hats. Nonei i halei u insens u para te gi sohala gono menien u singo turu katun hoboto tere Sunahan. Ba nonei e hatse nen tara makumun hats a goul te kana i pal mam turu gumgum u goagono. 4U ruhu turu insens te ats e la sei gono mema u singo turu katun tere Sunahan tara limana angelo te tuolia i matane Sunahan. 5Ba angelo e lueto a kan hongo turu insens me hongena u tula i iahanen te lue ien tara makumun hats me lapo nanen tara han i puta. Bu gururu nu gutsil nu kanaha na nun e toan bututo.

U tuhil

6Ba nori a elahit a angelo e katsin pihu hamanaser a tohit a tuhil ti ka meien.

7Ba angelo tutun e piheto a tuhil i tanen. Ba aisina tara langits nu tula ti sohali u rahatsing te lapo naria i puta. Ba man ka turu tsikitsiki e katoeri a topisa pala, a huol te gi ka haniga na toa te ga omi, ba toa pala turu tsikitsiki na turu roei e atsina. Bu garas u pelpeli hoboto e ats hasina.

8Ba angelo a hahuol e piheto a tuhil i tanen. Ba man ka i tasi e katoeri a topisa pala. Ba lia u tareto a ka te tara herei u pokus pan te kulupu, ba nonei e lapo naria i tasi. 9Ba toa pala turu tasi e palis uana turu rahatsing, ba toa pala tara man ka man toatoa i tasi e mater, ba toa pala turu tolala i tasi e omi hasir.

10Ba angelo a hatopisa e piheto a tuhil i tanen. Ba man ramun hoboto e katoeri a topisa pala. Ba toa pitopito pan te kulupu hapan e rus nama i Kolö ba nonei e rus uana tara toa pala turu ramun u olo na turu kioun ramun. 11A solona pitopito teka a “Mal”. Ba toa pala turu ramun e malina, ba katun a para e mater tara poata ti ue ien u ramun teka, taraha nonei e mal.

12Ba hatohatsina angelo e piheto a tuhil i tanen. Ba man ka i kolö e katoeri a topisa pala. Ba toa pala tara pitala na tara tsihau na turu pitopito e kato hakuhiler, bu ualesala i taren e momona. Ba toa tara topisa pala tara lan e ma alesala nei, ne moa has tu ualesala tara toa tara topisa pala tara bong.

13Ba lia e taregu a manu te tapa u i iasa koru ba lia e hengoegu te ranga hapan uen me poiena, “Haromana, haromana, haromana. U nomi pan e butu nou turu katun hoboto te ka ria i puta tara poata te pihe roa a elapisa angelo lel u tuhil i taren. Nori e katsin ling hamanasar.”