Search form

Revelesin 9

1Ba hatolimana angelo e piheto a tuhil i tanen. Ba lia u tareto a toa pitopito te rusma i kolö me rus uana i puta. Ba pitopito e haleri a ki tara tamanana kiou te tsiruku nitoa uana i iogana. 2Ba pitopito e kalatsena a tamana bu ruhu pan e butu here nei u ruhu turu tula pan. Bu ruhu e hakuhileto a pitala nu kolö. 3Bu kuno u para koru e lakasa rima turu ruhu me koul uarima i puta. Ba nori e hala rari a mar nitagala tara kukoto. 4Nori i hateiri e gi ma tatei kato homii u garas tsi a roei tsi a man ka te lebe ier. E moa. Nori i tatei kato hakamits lasir u katun ti ma ka mei a nikoloto tere Sunahan i poleren. 5U kuno i ma tatei koto hamateri u katun teka. Nori i tatei kato hakamits las merien a tolima tsihau. A kamits teka e herei a kamits tara kukoto. 6Tara poata teka i murimuri a barebana e torohanan atung hamate ner romana a peisaren kaba nori e ma antuna roi. Nori e matesile riou te gi mate uen kaba nori e ma tatei mate roi.

7Turu hiharuto teka tu tarei lia, u kuno i tara herei u hos te katsin la uar tara pula. Na ka te tara herei u hatan goul tara king e kaia i bakuren. Ba poleren te tara here nei a katun. 8A huluren e kato u tara hulur a tohaliou, ba lihoren te here nei a lihona laion. 9A lumlumaren e lakopo kapin a ka te tara herei a kapan hatukap. Na poata ti palats ien a pakapakaren, e ling herei a hos a para te las ner u karis ba te pieta uar tara pula. 10A hisir u kuno teka e hipis herei a hisina kukoto. Na hisren te ka mei a nitagala te tatei kato hakamits rena u katun tara tolima tsihau. 11Na tsunono i taren nonei a angelo tara kiou te tsiruku nitoa uana i iogana. A solona angelo teka e Abadon turu Ha-Hibru, na turu Ha-Grik a mouna solonen e kato uana, “A katun te kato hohomiena a mamana ka.”

12A nomi tutun e kapa. Kaba huol a nomi te ka noana.

13Ba hatönomona angelo e piheto a tuhil i tanen. Ba lia u hengoeto u toa u ranga te lama tara tohats a kona tara makumun hats te ka mei u goul ba te kana i matane Sunahan. 14Bu ranga e poieto tara hatönomona angelo te ka mei a tuhil, “Hapurese a elahats a angelo ti kits kap ria tara ramun olo pan te ngöeri Yupretis.” 15Ba nonei e purese ranen. A elahats a angelo teka i hahalosi u hingingal teka na tsihau teka nu lan teka na aua teka, te gi atung hamate merien a toa tara topisa pala turu katun hoboto. 16Ba lia u hengoeto u hiase turu tsonun hiatatung ti osaia turu hos — e popoia turu 200 milion. 17Turu hiharuto teka tu tarei lia, alia u tarei u hos nu katun ti osaia i taren. U katun i ka mei u kan hatukap i lumlumaren, palabi u rörö na palabi u bibil na palabi u ngöngöana. Bu bakur u hos e hereri a bakuna laion, bu tula nu ruhu nu uahiahi e butu rima i rungren. 18A topisa ka a omi teka i kato hamatir a toa tara topisa pala turu katun hoboto i puta. 19Taraha, a nitagala turu hos teka e kaia i rungren na i hisren has. A hisren e herei a kukutsi, ba nori te kato hakamits rarien u katun.

20Na palair u katun hoboto i puta ti ma atung hamate rei a man ka a man omi teka, nori i ma tori-tsuga ba noa hasni u markato u omi i taren ba te hatsunoner e Sunahan. Nori i hatsunono noa hasir u mate u omi na man ka ti kato peise ien — u keisa ti kuie ien u goul na u silva na u baras na a hatu na u roei, a man ka teka te ma antunan tara nei na te ma hengo nei na te ma la nei. 21Na nori i ma tori-tsuga ba hasni a markato tara hipuli nu matuna na tsikolo na haloku na kop.