Search form

Rom 16:19

19A barebana hoboto e atei siler alimiu e hengoemiu u Bulungana u Niga, na lia e sasala mera golimiu. Kaba lia e kato silegu alimiu go atei sil hanige iam a markato a niga ba te tutu ba namiu a markato a omi.