Search form

Rom 7:1

U haharoei tara hitöl

1A ma tsi hahatoulana i tar, alia e koloto uagu i tamilimiu te atei silemiu a markato tara lo. Alimiu e atei silemiu a lo e panna tara katun peisa lasi te toatoa nen i puta.