Search form

Taitus 2

U hihatuts u niga

1Alö go hihatutsin a man ka te matsköna turu hihatuts u niga. 2Alö go hateir u katun u tsonpan te gi hakats haniga uen ba te hala pute ier u ngil i peisaren. Nori e tatei kato hatagaler a markatona tara nihamana na markato te hiangilngil uar na markato te tuatami uar. 3Na lö go hatei hasir a tohaliou u tobuana te gi hapan menien e Sunahan ba te kato hanigar. Nori e ma tatei ranga homi nari a tai, ne ma tatei ua hapara haseri u wain. 4Nori e gi hihatutsin a man ka te nigana, ba te haruto rer a tohaliou te mala hitotsir ime te gi mar ngil merien a pal tson na galapien i taren. 5Na tohaliou te mala hitotsir e tatei hala pute ier u ngil i peisaren ba te katoer a markato a gogoso. Nori e gi tarakap hanigein u luma i taren, ba te hatami rer a palabi, ba te hengo haniga rer a pal tson i taren. Taraha, te gi mar kato uen teka, ba te moana ta katun te ga tatei ranga homin u bulungana te la nama tere Sunahan. 6Alö go ranga hatagala mer a pal tson u hitots te gi hakats haniga has uen ba te hala puta haser u ngil i peisaren. 7Na mamana ka te katoe mulö e ga haruter a palabi ime te markato menari a markato a niga. Hakats haniga, ba lö te ma ranga pinopino mia tara poata te hihatuts mia lö. 8Alö e tatei katoem u mar ranga u niga te ma ranga homi naroi a barebana. Taraha, e nigana te matsingolo mena roi u katun te tokitoki rario ra te ma antunan ranga homi mera roien ra. 9U katunun kukui puku e gi hengo haniger u katun pan i taren ba te kato hasasala mera rien a mamana ka te katoe ren. Nori e ma tatei ranga palis homi uari turu katun pan i taren, ne ma tatei kop has ria i taren. 10Nori e gi harutein te pakoko haniga mena rien a toukui i taren. A mamana markato hoboto i taren e tatei taguhena u hihatuts tere Sunahan te taguhu rena ra hoboto. 11E Sunahan e harutein te tatagi sil mera neien u katun na te ngilin lu pouts mera neien u katun hoboto. 12Nonei e tatagi sil rano ra te gi tori-tsuga ba meni ra u markato u omi nu ngilina i puta, na te gi hakats haniga has u ra ba te kato hamatskö hitonura ba te niga ria tara han i puta teka. 13Ara gi hahaloso a nisasala te hamana sile rara, nonei a poata te butu noa a hiharuto pan tere Sunahan a kapan i tarara, e Iesu Kristo te lu pouts rano ra. 14Nonei e hala sili a peisanen te go sakahis merien ra tara mamana markato a omi. Nonei e mate sil te go kato merien ra u katun u gogoso ba te pala peisa uara i tanen ba te ngil koruera te gi kato haniga u. 15Alö go hatutsin a man ka teka. Alö go ranga mei a nitagala tara nitsunono i tamulö ba te hala nem u rangan hitaguhu turu katun te hengo uar i tamulö, ba lö te hapiu rem u katun te moar. Ta katun e namos sigale nolö.