Search form

Taitus 3

A markato tara Kristen

1Alö go hatei lelir u barebana i tamulö nori e gi ka putaia tara gamman na turu katun pan i taren ba te hengoe ren ba te ngilin katoer a mamana toukui a niga. 2Nori e gi ma ranga homini a tana katun ne gi ma hiangenangena hasi. Nori e gi hatami hobotoia turu katun ba te kapiena has raren. 3Taraha, ara i kato hatutu i manasa ba te hipus hasira. A palabir u katun i gamoe rira. Na ra i ka putaia turu mamanu mar ngil nu mamanu mar hirata. Ara i roron hiao-omi ba te hakats homi rera a palabi. Nori i omi rio ra, na ra i omi has ren. 4Kaba e Sunahan e harutein te tatagi sil mera neien ra na te ngil mera neien ra. 5Taraha, nonei e lu pouts rio ra. Nonei e lu poutsi rira, kaba nonei e ma kato sili a ka teka ti kato meni ra a ka a niga. E moa. Nonei e lu pouts meri ra te tatagi sil merien ra. Nonei e hala rira a nitoatoa a tsimus ba te galus ba nena u markato u omi i tarara, nu Namnamei u Goagono e kato hatsimus raio ra. 6E Sunahan e tangana koru sila nia u Namnamei u Goagono i tarara tere Iesu Kristo, nonei te lu pouts rio ra. 7Nonei e tatagi sil rio ra te gi tatei matsköia ra i matanen ba te luera a nitoatoa te ka nitoana te hamana sile rara. 8U ranga teka e manana. Alia e ngilegu alö go hihatuts hatagalein a man ka teka, ba barebana te hamana uar tere Sunahan te kato sile riou te gi kato menien a man markato a man niga. A ka teka e nigana ne taguhu has rena u katun. 9Alö go tori-tsugan u harangata pinopino te hiangenangena ria u katun. Na lö go tori-tsuga hasin a markato te hiararanga homi mena rien u solor u tuburen na te ranga haraharaha mena rien u Lo tere Moses. A man markato teka e ma habutse nei ta ka ta niga. 10Poata te torohanan lu kata rena a toa katun a barebana, ba lö te ranga hapiu namen antunana tara huol a poata. Na te kato homi noa has nen, ba lö te ka halehana ba namen. 11Taraha, alö e atei silem nonei a katun a omi. A markato i tanen e haruto nena te omi uanen.

A kapakapana u hihatuts

12Poata te hala mena goi lia e Atimas tsi e Tikikas i tamulö, ba lö te torohanan la koru uamuma i tar tara taun i Nikopolis, taraha alia e na ka goa nonei tara taun tara poata tara eihalata. 13Alö go taguhu koru e Sinas a katun a atei turu lo ne Apolos has tara nilala i taren. Nori e namos moa ba rena ta ka. 14U barebana i tarara e gi kato sil te gi kato hiton menien a man markato a man niga te taguhu rena u katun a man ka i taren te makmakumuna. U barebana i tarara e namos ka pinopinor. 15U katun hoboto te ka gono merio lia e hale roi lö u rangan haniga. Na lö go hala has nia u rangan haniga i tamulam turu hahikapien i tamulam te hamana hasir. E Sunahan e tatei taguhu rano limiu hoboto. Nonei talasi.

Alia e Pol