Search form

DÂN INHNINA 3:20

20nangni ang dêna nin urênghai hin Jordan thang tiang ram Rengpa pêk hranga lungngam taka an om sa thei mâka chu, nin urênghai hi, nin ichangpui hrang a ni. Kha zoi tika chu nangni ki ipêk hrang nin rama hin kîr thei nin ti.