Search form

DÂN INHNINA 3:25

25O Rengpa, Jordan dung fe kâiin ram satak, tâng ram satak tak, Lebanon tânghai kha, lungkham takin nin hmutir sa ta,’ tiin ki ngêna.