Search form

DÂN INHNINA 4:29

29Khannisianlân, kha ram ata kha Rengpa nin Pathian kha a sân nin chia, lungrîl murdi le ama nin zongin chu hmu nôk nin ti.