Search form

DÂN INHNINA 5:25

25Aniachu, ithoa mo thi zoi theiin ei iom nôk hrang? Mei irkhêl tak khan ni hong kâng irhmang a ta, Rengpa ei Pathian irhâi kha ei inhriat nôkin chu thi ngêt ta ei ti.