Search form

FESUAKNA 19:12

12 An kuanga khan, Irdîn unglân, tânga khan hong lui viat no roi, tâng hmor khom hong tôn viat no roi; tukhomin tâng a hong tônin chu lung leh dêng that hrang a ni,