Search form

FESUAKNA 19:21

21Rengpa khan Mosia kuanga, “Zu chumin lân, mipuihai khu zu ngo ro, anino’nchu, Rengpa hmêl hmu tumin ramri an hong khêl duaiin chu, mi tamtak an irhmang hrang a ni.