Search form

FESUAKNA 19:8

8Mipuihai khomin, “Rengpa’n a iti murdi chu tho kin ti,” an rêngin an ti inruala. Khanchu Mosia’n mipuihai sâmna kha Rengpa kuang an tung nôka.