Search form

FESUAKNA 38:25

25 Irteppui an neia, mi tin an chôitum hranghai bituk an siama, sumru an hong ichôi bûm chu her sâng thum irzaminli sômthum a ikâi a ni, khotâng varh dân diktaka varin.