Search form

FESUAKNA 5:3

3Khanchu anni khan, “Hebraihai Pathianin a ni zuar tongpui nôk ta, khasikin ramchâr sûn thum fena lam inzinna son, Rengpa kuang kin va irbôl theina hrangin nin fetir ro, an tia. Kin tho no’n chu kin chunga hin chem hrei a ni no le hripui inlêngin a ni ithat zoi hrang a ni,” an tia.