Search form

IRPHUTNA 18:24

24kho sûnga hin chu mi fel sômringa vêl chu an om khom a ni thei: a sûnga mi fel sômringa omhai khom hôihai loiin an khua hi ni insiat hrang ma ni?