Search form

IRPHUTNA 19:17

17Khan hiang hi a nia, kho pên tiang an om zoiin, “Ni hring theina hrangin intân ta ro; ni hnung khom irhei no ro, phâizôla khom hin irngam viat no’n lân, tâng tiang intân ro; khano’nchu ni ithi sa hrang kêng,” an tia.