Search form

IRPHUTNA 27:29

29 nam tinin ni sin thohai sianlân;

chi dang danghaiin chubai nang mûk ri sehai.

Ni urênghai laia rêng angin omin lân;

ni nu nâihaiin chubai nang mûk ri sehai:

Khua nang sâltu chu khosâlin om sianlân,

sat nang vurtu chu satvurin om ri se,”

a tia.