Search form

IRPHUTNA 49:1

Jakoba chong hnungkhôn

1Khan Jakoba’n a nâihai chu a koihaia, “Sûn hnungkhôn tianga nin chunga thil hong tung hrang nangni ki hril theina hrangin irkoibuk roi,” a tia.