Search form

IRPHUTNA 7:11

11 Nova chu kum 600 a ni kum, tha hni le sûn sôm hleisari nî chu, tuipui inthûk tak sipin a sinthônaa omin, irvân tukver a’rhong pe tâka.