Search form

LEVI DÂN 12:2

2“Israelhai kha hril roh. Nupangin nâi a vonga, pasal a niin chu sûn sari sûng porinche a ti, thi a nei sûnga a iporinche ang khan.