Search form

LEVI DÂN 19:16

16Mi chungchâng, milak chong inzaptu ni no ro: thi zôi thei ngîrhmuna ngîr kha san hrangin ni thu inhriat ang ang hril irdîn no ro; Rengpa ki ni hi.